เกาะติดข่าว

ผลการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมและการค้าปี 2562 ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 และแผนการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2563

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว เป็นประธานการประชุม
สรุปผลการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมและการค้าปี 2562 ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 และแผนการดำเนินงานในช่วง
6 เดือนหลังของปี 2563 ผ่านระบบ video conference โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมฯ หัวหน้าและรองหัวหน้ากรมต่าง ๆ
พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

เมื่อปี 2562 การผลิตของภาคอุตสาหกรรมแปรรูปมีมูลค่า 1,320 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่ำกว่าคาดการณ์ ร้อยละ 0.5 แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.37
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 การจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ (ขายปลีก ขายส่ง และการบริการ) มีมูลค่า 7,130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สูงกว่าคาดการณ์ร้อยละ 1.9 และขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.86 และการนำเข้า – ส่งออกมีมูลค่า 11,604.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าคาดการณ์
ร้อยละ 2.77 และขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.08 โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 5,864.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าคาดการณ์ ร้อยละ 6.3 
และขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.39 และมูลค่าการนำเข้า 5,740.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่ำกว่าคาดการณ์ร้อยละ 0.6 และลดลงร้อยละ 1.84 
โดย สปป. ลาวได้ดุลการค้า 123 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 สปป. ลาวเผชิญกับปัญหาด้านเศรษฐกิจหลายด้าน โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งส่งผลให้
ภาคอุตสาหกรรมและการค้า โรงงาน บริษัท ร้านค้าต่าง ๆ หยุดการผลิตชั่วคราวหรือปิดกิจการ โดยภาคอุตสาหกรรมแปรรูปและหัตถกรรม
มีมูลค่า 680 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 42.7 ของแผน และหดตัวติดลบร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 
การจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ (ขายปลีก ขายส่ง และการบริการ) มีมูลค่า 3,183 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 40.47 ของแผน
และหดตัวติดลบ ร้อยละ 10.25 ทั้งนี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 ได้แก่ 
นโยบายเลื่อนชำระเงินต้นเป็นเวลา 3 เดือน ลดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2 เป็นเวลา 3 เดือน (มิ.ย. – ส.ค. 2563) สนับสนุนเงินทุน 
21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้แก่ 4 อุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ การแปรรูปสินค้าเกษตร หัตถกรรม เพาะปลูก
และเลี้ยงสัตว์ และท่องเที่ยว

แผนการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมและการค้าในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2563 มีดังนี้ 
 
1. การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในและนอกภูมิภาคโดยการเจรจาเปิดตลาดการค้าสินค้ารอบที่ 5 ภายใต้กรอบความตกลงทางการค้า
เอเชีย – แปซิฟิก และร่างความตกลงทางการค้าด้านการบริการ จัดตั้งกลไกส่งเสริมการค้าชายแดนและจัดทำบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยพัฒนาและเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานการค้าชายแดน สปป. ลาว และเวียดนามให้แล้วเสร็จ
2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อภาคธุรกิจ โดยจัดทำกฎระเบียบต่าง ๆ ให้มีความความชัดเจน และแล้วเสร็จภาย
ในปี 2563 เช่น ดำรัสว่าด้วยการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบควบคุมการเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้า ODOP (One District, One Product) แห่งชาติ
3. การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคธุรกิจเพื่อรองรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น เช่น ส่งเสริมการผลิตและบริโภคสินค้าภายในประเทศ
และควบคุมการนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภค ส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออก ศึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลทางการค้า 
ข้อกำหนด มาตรฐาน และตลาดการส่งออกสินค้าเกษตรของลาวไปจีน โดยเฉพาะกล้วย แตงโม ข้าวโพด มันสำปะหลังแห้ง 
ข้าว และมันหวาน สร้างฐานข้อมูลที่สามารถใช้ในโทรศัพท์มือถือและ Tablet เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
พร้อมทั้งพัฒนาระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลตลาดข้าวและสัตว์ร่วมกับกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว
4. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการค้าผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้า และเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงตลาดเอเชียและส่งเสริมให้ชื้อขายแบบออนไลน์มากขึ้น
5. ปรับปรุงและยกระดับโรงงานหัตถกรรม เพื่อสร้างเป็นกลุ่มการผลิตและรองรับสินค้า ODOP และ เตรียมความพร้อมให้
กับสินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย ODOP ให้มีมาตรฐาน
6. ส่งเสริมการผลิตสินค้าหัตถกรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและทางวัฒนธรรม
7. ส่งเสริมการเข้าถึงและการขยายตลาดของ SMEs โดยการจัดงานแสดงสินค้า 
8. ส่งเสริมการฝึกอบรม/ให้ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักธุรกิจลาว เพื่อให้สามารถเข้าถึงตลาดญี่ปุ่น และเรียนรู้มุมมอง
ของนักธุรกิจญี่ปุ่นในการหาคู่ร่วมธุรกิจ
9. สร้างฐานข้อมูลกลุ่มผลิต กลุ่มธุรกิจรับซื้อ และตลาดสำหรับสินค้าประเภทข้าว ข้าวโพด และพืชผัก

ที่มา: เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว วันที่ 31 ก.ค. 2563
https://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/display&id=2040

08/06/2020กลับหน้าหลัก