เกาะติดข่าว

สปป. ลาวเปิดตัวการจดทะเบียนสิทธิบัตรแบบด่วน (Fast track) กับเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป. ลาว และสำนักงานทรัพย์สิน
ทางปัญญาของเกาหลีใต้ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรองการอนุญาตให้บริษัทเกาหลีใต้สามารถ
จดทะเบียนสิทธิบัตรใน สปป. ลาวโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบแยกต่างหาก โดยจะได้รับการอนุมัติจาก สปป. ลาว
ภายในระยะเวลา 6 เดือน บันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 เป็นต้นมา 

สปป. ลาวและเกาหลีใต้มีความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่เดือน พ.ย. 2562 โดยเกาหลีใต้ ได้ให้ความช่วยเหลือ
สปป. ลาวในการจัดตั้งระบบทนายความสิทธิบัตรและจัดฝึกอบรมในด้านดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สปป. ลาว
เป็นประเทศที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว กับเกาหลีใต้ หลังจากกัมพูชา
ซึ่งได้ลงนามไปเมื่อเดือน พ.ย. 2562

ที่มา: เว็บไซต์ Laotian Times วันที่ 15 ก.ค. 2563
https://laotiantimes.com/2020/07/15/laos-introduces-fast-track-registration-for-s-korean- patents/

ข้อมูลเพิ่มเติม
1. ปัจจุบัน สปป. ลาวมีความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญากับประเทศต่าง ๆ แล้ว 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น จีน
เกาหลีใต้ เวียดนาม สิงคโปร์ กัมพูชา และฟิลิปปินส์ โดยความร่วมมือระหว่าง สปป. ลาวกับสิงคโปร์จะคล้ายกับของเกาหลีใต้
คือ การอำนวยความสะดวกและย่นระยะเวลาการจดทะเบียนทางสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า ในขณะที่ความร่วมมือกับจีน
จะเน้นความร่วมมือด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ การใช้ผลประโยชน์ ปกป้อง และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ความร่วมมือ
กับญี่ปุ่นจะเน้นความร่วมมือด้านทรัพย์สินาทางปัญญาในสาขาอุตสาหกรรมและ การลดระยะเวลาพิจารณาคำร้องขอจดสิทธิบัตร
ของ สปป. ลาวโดยใช้ผลการตรวจสอบสิทธิบัตรของญี่ปุ่น

2. ไทยและ สปป. ลาวได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา และแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ทั้งนี้ สปป. ลาวมีความร่วมมือในลักษณะนี้กับเวียดนาม กัมพูชา และฟิลิปปินส์เช่นกัน

08/14/2020กลับหน้าหลัก