เกาะติดข่าว

การจัดเก็บรายได้ของ สปป. ลาวในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2563 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธาน การประชุมวิชาการ
ร่วมกับกระทรวงและองค์การขั้นศูนย์กลางเกี่ยวกับการสรุปผลการดำเนินงานแผนงบประมาณ แห่งรัฐในช่วง 6 เดือนแรก
ของปี 2563 แผนการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2563 และการแนะนำ การจัดทำแผนงบประมาณแห่งรัฐปี 2564
โดยมีหัวหน้ากรม รองหัวหน้ากรม และเจ้าหน้าที่กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เข้าร่วม

นายพูวง กิดตะวง หัวหน้ากรมงบประมาณแห่งรัฐ กระทรวงการเงิน สปป. ลาว กล่าวว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 สปป. ลาว
สามารถจัดเก็บรายได้ประมาณ 1,046 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 41.52 ของแผนที่สภาแห่งชาติอนุมัติการปรับลดแล้ว
(จาก 3,215 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 2,519 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และคิดเป็นร้อยละ 32.54 ของแผนเดิม โดยเป็นรายได้ภายใน
ประเทศ 942.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น ร้อยละ 42.23 ของแผนปรับลดรายได้ และลดลงร้อยละ 9.35 (มูลค่าประมาณ
72.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีรายจ่ายทั้งหมด 1,167 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
คิดเป็นร้อยละ 31.87 ของแผนปรับลดรายจ่าย (จาก 3,957 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 3,663 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และคิดเป็นร้อยละ
 29 ของแผนรายจ่ายก่อนการปรับลด โดยเป็นรายจ่ายของส่วนกลาง 781.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 29.74 
ของแผนปรับลดรายจ่าย

สำหรับคาดการณ์แผนงบประมาณแห่งรัฐปี 2563 ด้านการจัดเก็บรายได้คาดว่าจะไม่สามารถบรรลุ ตามแผนที่กำหนดไว้
ประมาณ 700.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และด้านรายจ่ายคาดว่าจะไม่เป็นไปตามแผนเช่นกันเนื่องจากรัฐบาลกำหนดให้ศึกษา
มาตรการต่าง ๆ เพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น รวมที่กระทรวงการเงิน สปป. ลาว ได้ออกมาตรการควบคุมรายจ่ายให้รัดกุมและ
จัดลำดับความสำคัญของรายจ่าย โดยให้เลื่อนหรือระงับแผนการ ใช้จ่ายที่ไม่สำคัญเป็นการชั่วคราว โดยเฉพาะการจัดประชุม
และการเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรวมแล้วจะสามารถลดรายจ่ายได้เพียง 293.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
คิดเป็นการปรับลดแผนการใช้จ่ายด้าน การบริหารของกระทรวงและองค์การส่วนกลางประมาณร้อยละ 30 ของแผน 
(ประมาณ 38.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของแผน (ประมาณ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ
เลื่อนชำระการลงทุนภายในประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 50 รวมทั้งลดรายจ่ายอื่น ๆ ของรัฐบาล

การขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 401.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 742 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 3.77 ของ GDP
เป็น 1,144 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 5.87 ของ GDP (GDP ปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 3.6 หรือประมาณ 19,480 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ทั้งนี้ รัฐบาลจะพยายามระดมแหล่งทุนภายในประเทศเพื่อเสริมดุลงบประมาณและจะไม่กู้ยืมเงินจากแหล่งทุนต่างประเทศ
เนื่องจากปัจจุบัน สปป. ลาวเผชิญกับปัญหาหนี้สินจำนวนมากอยู่แล้ว

ที่มา: นสพ. เศรษฐกิจการค้า วันที่ 12 ส.ค. 2563

08/21/2020กลับหน้าหลัก