เกาะติดข่าว

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาวออกระเบียบว่าด้วยการก่อตั้งและการดำเนินงานของสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีกฎหมายรองรับ

ในระหว่างการประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมและการค้าปี 2562 ช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2563 และแผนการ
ดำเนินงานในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2563 เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม
และการค้า สปป. ลาว ได้ย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการควบคุมราคาสินค้าและค่าบริการ เนื่องจากได้รับรายงานว่า
ผู้ประกอบการบางรายปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคปี 2553 และ
ในวันเดียวกันนี้ นางเข็มมะนีฯ ได้ลงนามคำแนะนำ (ระเบียบประเภทหนึ่ง) เกี่ยวกับการก่อตั้งและการดำเนินงานของสมาคม
คุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีการจำกัดการมีส่วนร่วมขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมฯ
จึงออกคำแนะนำดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมฯ โดยมีกฎหมายรองรับ

คำแนะนำดังกล่าวระบุข้อกำหนดในการก่อตั้งสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค โดยต้องเป็นพลเมืองลาวที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ประกอบด้วย
สมาชิกอย่างน้อย 10 15 และ 20 คน สำหรับการดำเนินงานระดับเมือง แขวง และ ทั่วประเทศตามลำดับ โดยสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค
จะทำหน้าที่เสมือนตัวแทนผู้บริโภค ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำ รวมทั้งเป็นตัวแทนในการไกล่เกลี่ยและฟ้องร้องทางกฎหมาย
เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการ นอกจากนี้ สมาคมฯ สามารถระดมทุนจากภายในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานและรับสมัครอาสาสมัครจากต่างประเทศอีกด้วย

ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. Vientiane Times วันที่ 12 ส.ค. 2563 
http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Commerce156.php

ข้อมูลเพิ่มเติม
1. การออกคำแนะนำเกี่ยวกับการก่อตั้งและการดำเนินงานของสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2563 เป็นส่วนขยาย จากกฎหมายว่าด้วย
การปกป้องผู้บริโภค ปี 2553 ซึ่งเพิ่มเติมรายละเอียดของข้อกำหนดและขั้นตอนการก่อตั้ง สมาคมคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ ในปัจจุบัน
ยังไม่มีการก่อตั้งสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค
ขึ้นอย่างเป็นทางการ

2. หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบลงตรวจตราและควบคุมราคาสินค้าและบริการ คือ แผนกคุ้มครองผู้บริโภค กรมการค้าภายใน
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ซึ่งจะให้คำแนะนำ ข้อมูลทางวิชาการ และกำหนดแนวทาง การดำเนินงานให้แก่สมาคมคุ้มครองผู้บริโภค
ปัจจุบัน สปป. ลาวมีสายด่วนคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภค 1510 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการร่วมมือลาว – อเมริกา
เพื่อเชื่อมโยงอาเซียนและโลก (USAID LUNA II)

08/21/2020กลับหน้าหลัก