เกาะติดข่าว

รัฐบาล สปป. ลาวทบทวนเป้าหมายเศรษฐกิจมหภาค

การระบาดของโรคโควิด 19 ระลอก 2 ใน สปป. ลาวเมื่อกลางเดือน เม.ย. 2564 ส่งผลให้ธุรกิจหลายแห่งปิดตัวลง มีคนตกงานมากขึ้น
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของประชาชน และเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกระทบรายได้
ของรัฐบาลสปป. ลาว จึงมีความจำเป็นต้องปรับแก้เป้าหมายด้านเศรษฐกิจมหภาคที่รัฐบาล สปป. ลาวเคยกำหนดเพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริง โดยเฉพาะคาดการณ์ GDP การจัดเก็บรายได้ การใช้จ่าย การขาดดุลทางการคลัง และอัตราเงินเฟ้อ
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมของสภาแห่งชาติพิจารณาและอนุมัติเมื่อต้นปี 2564 รัฐบาล สปป. ลาวตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ไว้ที่อย่างน้อยร้อยละ 4 ต่อปี ในช่วงปี 2564 - 2568 อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 6 อย่างไรก็ตาม การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้
ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาล สปป. ลาวจะสามารถจัดการกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้เร็วเพียงใด นอกจากนี้ รัฐบาล สปป. ลาว
ได้กำชับให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการ ดังนี้

1. กระทรวงการเงิน- ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อลดการขาดดุลงบประมาณ ลดรายจ่ายด้านการบริหารส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น
ร้อยละ 15 และ 10 ตามลำดับ ยกเว้นงบประมาณในการป้องกันประเทศ การรักษา ความสงบ และด้านสาธารณสุข รวมถึงการจัดลำดับ
ความสำคัญของโครงการลงทุนของรัฐที่มีมูลค่ารวม 700,000 ล้านกีบ ที่ถูกระงับเมื่อปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะมีการรื้อฟื้นในช่วงครึ่งแรก
ของปี 2564 การเร่งปรับปรุงระบบ การคลังให้ทันสมัย โดยใช้รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรวบรวมรายได้ประชาชาติควบคู่ไปกับ
การสร้างแหล่งรายได้ใหม่
2. กระทรวงแผนการและการลงทุน- ตรวจสอบและเดินหน้าก่อสร้างและพัฒนาโครงการลงทุนขนาดใหญ่และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. ธนาคารแห่ง สปป. ลาว- รักษาเสถียรภาพทางการเงิน และดำเนินนโยบายการผ่อนผันสินเชื่อสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4. กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้- เพิ่มผลิตทางการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ตามศักยภาพของพื้นที่ และ ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ที่ลงทุนในภาคการเกษตรเพื่อการส่งออก ทั้งนี้ เศรษฐกิจ สปป. ลาวในช่วงปี 2559 - 2563 เฉลี่ยเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5.8 ต่อปี
จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 7.2

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 9,429 กีบ
ที่มา: นสพ. Vientiane Times วันที่ 4 มิ.ย. 2564

06/11/2021กลับหน้าหลัก