เกาะติดข่าว

ลาว - จีนลงนามสัญญาจัดซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อส่งออกไปจีน

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2564 นายพึดสะพา พูมมะสัก ประธานบริษัท Asia Investment, Development & Construction จำกัด (AIDC)
และนาย Dai Wei ประธานกรรมการบริหารบริษัท รัฐวิสาหกิจเสบียงอาหารจีน มณฑลเหอหนาน (Zhengzhou City Grain and Oil
Industry มณฑลเหอหนาน) ร่วมลงนามสัญญาว่าด้วย ความร่วมมือในการจัดซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปจาก สปป. ลาวไปจีน
ผ่านระบบทางไกลโดยมีนายไซสมเพ็ด นอละสิง หัวหน้ากรมส่งเสริมการค้า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว
และนายสีปะไพ ไซสงคามหัวหน้าห้องการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว เป็นผู้แทนของรัฐบาล สปป. ลาวร่วมลงนาม
เป็นสักขีพยาน และมี ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมฯ สปป. ลาว นายเพ็ด พมพิพัก รัฐมนตรีกระทรวง
กสิกรรมฯ สปป. ลาวและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป 9 รายการ ได้แก่ ถั่วลิสง 1 แสนตัน แป้งมันสำปะหลัง 1
แสนตัน เนื้อโคแช่แข็ง 1 แสนตัน เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 2 แสนตัน มะม่วง 1 แสนตัน ทุเรียน 5 หมื่นตัน ถั่วเหลือง 2 แสนตัน กล้วย 1
แสนตัน และน้ำตาล 5 แสนตัน โดยตั้งเป้ามูลค่าการส่งออกรวม 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะเริ่มส่งออกในอีก 5 ปีข้างหน้า ใ
นช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมกันทดลองทำการเกษตร ในหลายพื้นที่ พร้อมทั้งเตรียมพื้นที่เพาะปลูกกว่า 1 แสนเฮกตาร์
ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และสร้างรายได้ให้รัฐบาล รวมทั้งจะมีการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา และระบบชลประทาน จากนี้ไปทั้งสองบริษัทจะร่วมกันหารือรายละเอียดเทคนิค
การปลูกพืช การแปรรูป และการนำเสนอโครงการให้รัฐบาล สปป. ลาวพิจารณาเพื่อขอโควตาและจะกำหนดราคาให้สามารถ
แข่งขัน กับประเทศเพื่อนบ้าน

ดร. คำแพงฯ กล่าวว่า หลังจากที่ สปป. ลาวและจีนได้ลงนามสัญญาซื้อขายข้าว 20,000 ตัน และ จะผลักดันให้ส่งออกได้ 50,000 ตัน
ในอนาคต การลงนามในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกโอกาสสำคัญในการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่าง สปป. ลาวกับจีน และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของ สปป. ลาว รวมทั้งเป็นโอกาส ในการส่งออกสินค้าเกษตรที่นับว่าเป็นสินค้าที่มีศักยภาพของ สปป. ลาว
ในขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมการผลิต ดึงดูดการลงทุน และรองรับความสำเร็จของเส้นทางรถไฟลาว – จีนที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในช่วงปลายปี 2564 โดยเชื่อมั่นว่าการส่งออกสินค้าทางรถไฟจะช่วยลดต้นทุนและช่วยให้สามารถแข่งขันกับสินค้าของต่างประเทศได้

นายเพ็ดฯ กล่าวว่า ปัจจุบัน สปป. ลาวและจีนได้จัดทำข้อกำหนดเงื่อนไขด้านสุขอนามัยพืชสำหรับ การส่งออกพืช 7 ชนิดไปยังจีนแล้ว
ได้แก่ ข้าวโพด มันสำปะหลัง กล้วย ข้าวสาร แตงโม มันเทศ และพืชตระกูลถั่ว รวมทั้งได้จัดทำข้อกำหนดเงื่อนไขด้านสุขอนามัยสัตว์
สำหรับการส่งออกโคไปยังจีนด้วย นอกจากนี้ กระทรวงกสิกรรมฯ สปป. ลาว ได้ร่างข้อกำหนดเงื่อนไขด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออก
พืช 6 ชนิดไปยังจีน (เพิ่มเติม) แล้วเสร็จ ได้แก่ ส้มโอ ส้ม มะนาว เสาวรส พืชเป็นยา และใบมะตูมแห้ง โดยตั้งเป้าจะผลักดันการเจรจา
ด้านเทคนิคเพื่อส่งออกพืชและเปิดตลาดสินค้าเกษตรอีก 90 รายการกับจีนภายในปี 2568

ภายหลังจากการลงนามแล้วเสร็จรัฐมนตรีทั้งสองกระทรวงและคณะได้เข้าร่วมการหารือผ่านระบบทางไกลระหว่างบริษัท AIDC
กับบริษัท COFCO (China Oil and Foodstuffs Corporation) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเสบียงอาหารแห่งชาติจีน โดยฝ่ายจีนมีนาย Wang Peng
หัวหน้าผู้จัดการทั่วไปแผนกธุรกิจของบริษัท COFCO เข้าร่วมด้วย เพื่อหารือความร่วมมือของบริษัทลาวและจีน ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา
ทั้งสองบริษัทตกลงที่จะส่งออกพืช และผลิตภัณฑ์พืชไปยังจีนแล้ว 11 รายการ ได้แก่ ถั่วลิสง มันสำปะหลังแห้ง เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ทุเรียน 
พริก กล้วย มะม่วงอบแห้ง ถั่ว มันเทศ น้ำตาล และผลไม้อบแห้งอื่น ๆ รวมมูลค่าการส่งออกกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ในปี 2562
เม็ดมะม่วงหิมพานต์มีมูลค่าการส่งออกถึง 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และขณะนี้พริก กำลังเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกไปจีน

การประชุมในครั้งนี้บริษัท COFCO จะให้ความช่วยเหลือในการขอเพิ่มโควตาส่งออกสินค้าจาก สปป. ลาวไปจีน และจะยื่นขอยกเว้นภาษี
สินค้า 9 รายการข้างต้น และจะให้คำแนะนำด้านเทคนิคเกี่ยวกับการแปรรูปสินค้าเพื่อให้ความร่วมมือระหว่างสองบริษัทนำมาสู่ประโยชน์
ด้านการค้าของสองประเทศ

ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. เศรษฐกิจการค้า วันที่ 31 พ.ค. 2564
https://laoedaily.com.la/2021/05/31/95809/
เว็บไซต์ นสพ. ประชาชน วันที่ 31 พ.ค. 2564
http://www.pasaxon.org.la/pasaxon-detail.php?p_id=4208&act=economic-detail
เว็บไซต์ นสพ. ลาวพัฒนา วันที่ 29 พ.ค. 2564
https://www.laophattananews.com/archives/108943

ข้อมูลเพิ่มเติม
1. สินค้าเกษตร 8 ใน 9 รายการตามสัญญาที่ลงนามในครั้งนี้ได้รับสิทธิพิเศษอัตราภาษีนำเข้าร้อยละ 0 จากจีน ยกเว้นน้ำตาล
ในเดือน ม.ค. - มี.ค. 2564 มูลค่าการส่งออกสินค้าจาก สปป. ลาวไปจีน โดยเฉพาะสินค้าเกษตร 8 รายการที่ได้รับสิทธิพิเศษ
อัตราภาษีนำเข้าร้อยละ 0 จากจีนดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่ กล้วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 167 และแป้งมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 88.59 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

2. เดือน ม.ค. - เม.ย. 2564 การส่งออกสินค้าเกษตรผ่านด่านสากลมีมูลค่า 440.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,174,442 ตัน) สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
มากที่สุด ได้แก่ มันสำปะหลัง 138.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กล้วย 107.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แตงโม 25.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอ้อย 16.43
ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีตลาดส่งออกหลัก คือ จีน ไทย และเวียดนาม ในขณะเดียวกันได้ส่งออกสัตว์ใหญ่ (โคและกระบือ) ไปจีนแล้ว 2,013 ตัว
ประกอบด้วยโค 1,992 ตัว และกระบือ 21 ตัว รวมมูลค่า 4.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเตรียมจะส่งออกโคอีก 2,686 ตัว และกระบือ 108 ตัว

06/11/2021กลับหน้าหลัก