เกาะติดข่าว

มูลค่าการนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาว เดือน ก.ค. 2564

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม และการค้า สปป. ลาว
รายงานว่า เดือน ก.ค. 2564 สปป. ลาวมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมาณ 847 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย
มูลค่าการส่งออกประมาณ 374 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนำเข้าประมาณ 473 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาว
ขาดดุลการค้าประมาณ 99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่า การนำเข้าและส่งออกดังกล่าวไม่รวมมูลค่าการส่งออกไฟฟ้า

ในเดือน ก.ค. 2564 สินค้าส่งออกสำคัญของ สปป. ลาว ประกอบด้วยทองแท่ง 56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แร่ทองแดง
22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องนุ่งห่ม 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยางพารา 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กล้วย 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
กล้องถ่ายรูป 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กาแฟ (ยังไม่ได้แปรรูป) 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ น้ำตาล 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ผลไม้ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และบุหรี่ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่งออกไปยังจีนมูลค่าประมาณ 149 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เวียดนาม 71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทย 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เยอรมนี 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสหรัฐอเมริกา 8
ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้านำเข้าที่สำคัญของ สปป. ลาว ประกอบด้วยน้ำมันดีเซล 37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องจักรกล (ไม่รวมเครื่องยนต์)
30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยานพาหนะ (ไม่รวมรถไถนาและรถจักรยานยนต์) 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เหล็กและอุปกรณ์ที่
ทำจากเหล็กและเหล็กกล้า 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ น้ำมันเบนซินและเบนซินพิเศษ 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ของใช้ที่ทำจาก
พลาสติก 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อะไหล่รถ (รวมทั้งยางรถ กระจก โซ่รถ)
11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เศษเหลือใช้จากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปุ๋ย 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โดยนำเข้าจากไทยมูลค่าประมาณ 253 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จีน 113 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เวียดนาม 59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สหรัฐอเมริกา 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และญี่ปุ่น 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา: เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว วันที่ 16 ส.ค. 2564
https://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/display&id=2358


ข้อมูลเพิ่มเติม

1. มูลค่าการนำเข้าและส่งออกเดือน ก.ค. 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.94 เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. 2563 โดยการส่งออกเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.53 และการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 ประเทศที่ สปป. ลาวส่งออกหลักยังคงอันดับเดิม คือ จีน เวียดนาม
และไทยตามลำดับ และประเทศนำเข้าหลักยังคงอันดับเดิม คือ ไทย จีน และเวียดนามตามลำดับ

2. มูลค่าการนำเข้าและส่งออกเดือน ก.ค. 2564 ลดลงร้อยละ 9.12 เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. 2564 โดยการส่งออกลดลง
ร้อยละ 14 และการนำเข้าลดลงร้อยละ 4.82 ประเทศที่ สปป. ลาวส่งออกหลักยังคงอันดับเดิม คือ จีน เวียดนาม และไทย
ตามลำดับ และประเทศนำเข้าหลักยังคงอันดับเดิม คือ ไทย จีน และเวียดนามตามลำดับ

08/27/2021กลับหน้าหลัก