เกาะติดข่าว

สปป. ลาวสานต่อการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารคุ้มครองเงินได้จากภาษีอากร

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2564 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว และนาย Lee Dong - Geon ผู้แทนกองทุน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ประจำ สปป. ลาว (Economic Development Cooperation Fund: EDCF)
ได้หารือเกี่ยวกับโครงการสร้างระบบข้อมูลข่าวสารคุ้มครองเงินได้จากภาษีอากร ของ สปป. ลาว (TaxRIS หรือระบบบริการ
ด้านภาษีอากรแบบออนไลน์) ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการที่จะใช้เงินกู้ยืมแบบมีเงื่อนไขผ่อนปรนจาก EDCF ปี 2563 - 2566

ในปี 2564 EDCF จะอนุมัติ 2 โครงการใหญ่ คือ โครงการป้องกันดินถล่มของแขวงจำปาสัก และโครงการ TaxRIS ระยะที่ 2
ซึ่งมีกรมส่วยสาอากร กระทรวงการเงิน สปป. ลาวเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยผู้แทน EDCF ได้เสนอให้รัฐมนตรีกระทรวง
การเงิน สปป. ลาว พิจารณาแต่งตั้งหน่วยงานประสานงานโครงการดังกล่าว ซึ่งนายบุนโจมฯ เห็นว่า การยกระดับการจัดเก็บรายได้
และการเชื่อมโยงกับระบบการบริหารจัดการภาครัฐแบบทันสมัยมีความสำคัญและเป็นหนึ่งในงานสำคัญของงานการคลัง
และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

โครงการ TaxRIS ระยะที่ 2 จะมุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารผ่านระบบ TaxRIS ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบด้านภาษีอากร
การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี TaxRIS การฝึกอบรมบุคลากร การบำรุงรักษาระบบข้อมูล การแต่งตั้งคณะบริหาร
โครงการจากกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ทั้งนี้ คาดว่าคณะทำงานประเมินโครงการจากเกาหลีใต้จะเดินทางมาถึง สปป. ลาว
ในเดือน ต.ค. 2564

สำหรับโครงการ TaxRIS ระยะที่ 1 ประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของกรมส่วยสาอากร กระทรวงการเงิน สปป. ลาว
ระบบฐานข้อมูล TaxRIS ที่ติดตั้งอยู่ในอาคารหลังใหม่และฐานข้อมูลสำรองที่ แขวงเวียงจันทน์ รวมทั้งการก่อสร้างทางเข้า
และทางเชื่อมต่อระหว่างอาคารหลังใหม่กับอาคารกระทรวงการเงิน สปป. ลาว โดย สปป. ลาวได้เปิดใช้อาคารหลังใหม่
และระบบ TaxRIS เมื่อปลายปี 2561

ที่มา: เว็บไซต์กระทรวงการเงิน สปป. ลาว วันที่ 18 ส.ค. 2564
https://www.mof.gov.la/index.php/2021/08/18/kongtuenedcf-2kongkarn2021

08/27/2021กลับหน้าหลัก