เกาะติดข่าว

สปป. ลาวกำลังทดลองขุดและซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2564 ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ได้ออกแจ้งการอนุญาตการทดลอง ขุดและซื้อขาย
สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ใน สปป. ลาว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัท 6 แห่ง ทดลองขุดและซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลใน สปป. ลาว ได้แก่ บริษัท Wap Data Technology Laos จำกัด
บริษัท พงซับทะวี ก่อสร้างขัวทาง จำกัด บริษัท สีสะเกด ก่อสร้างครบวงจร จำกัด บริษัท บุบผา พัฒนาก่อสร้างเคหะสะถานขัวทาง
และสำรวจออกแบบ จำกัด ธนาคารร่วมพัฒนา จำกัด และบริษัท พูสี กรุ๊ป จำกัด

2. มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ร่วมกับกระทรวงการเงิน ธนาคารแห่ง สปป. ลาว กระทรวงแผนการและการลงทุน
กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ กระทรวงป้องกันความสงบ และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ศืกษาและจัดทำร่างกฎระเบียบการคุ้มครอง มาตรการ
และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการทดลองขุดและซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล รวมถึงระเบียบการบริหารและความรับผิดชอบของบริษัทที่ได้รับอนุญาต
และประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี
ในวันที่ 16 – 17 ก.ย. 2564 จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจจะเป็นผู้แทนรัฐบาลลงนามอนุมัติภายในเดือน ก.ย. นี้
โดยหน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงเทคโนโลยีฯ

ปัจจุบันการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลนั้นเป็นสิ่งถูกกฎหมายในหลายประเทศในภูมิภาค รวมทั้งไทย การอนุญาตให้ทดลองของ สปป. ลาว
ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การอนุญาตให้ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลอย่างถูกกฎหมาย โดยเมื่อปี 2562 ธนาคารแห่งสปป. ลาว
ได้ออกประกาศเตือนธนาคารพาณิชย์ ภาคธุรกิจ และประชาชนห้ามซื้อขายและใช้สกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่พบว่า
บางธุรกิจยังคงใช้สกุลเงินดิจิทัล และเมื่อกลางเดือน ส.ค. 2564 ธนาคารแห่ง สปป. ลาวออกประกาศเตือนเกี่ยวกับการใช้สกุล
เงินดิจิทัลอีกครั้งซึ่งไม่ถือว่าเป็นสกุลเงินที่ใช้เป็นเงินทุนสำรอง

ที่มา: นสพ. Vientiane Times วันที่ 14 ก.ย. 2564

09/23/2021กลับหน้าหลัก