เกาะติดข่าว

ผลกระทบต่อ สปป. ลาวจากสภาพราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2564 ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว เป็นประธานการประชุม
หารือการปรับราคาน้ำมันภายในประเทศจากสภาพราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้แทนจากกระทรวง
การเงิน สปป. ลาว กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว ธนาคาร แห่ง สปป. ลาว สมาคมน้ำมันเชื้อเพลิงและอายแก๊ส
และบริษัทน้ำเข้าและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าร่วม

ดร. คำแพงฯ กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทนำเข้าและส่งออกน้ำมันจัดการประชุม
ครั้งนี้ขึ้นเพื่อร่วมกันหาวิธีแก้ไขจากการปรับตัวของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
การดำรงชีวิตของประชาชน การขนส่งสินค้า อัตราเงินเฟ้อ ค่าครองชีพ และราคาสินค้าและบริการ

นับตั้งแต่ต้นปี 2564 หลายประเทศทั่วโลกสามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 และเริ่มผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ
เศรษฐกิจเริ่มค่อย ๆ กลับเข้าสู่สภาวะปกติ สามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้น ทำให้เกิดความต้องการใช้น้ำมันเพื่อการผลิต
และกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงปี 2562 – 2563 อย่างไรก็ตาม ประเทศผู้ผลิตน้ำมันยังคงกำลังการผลิตเท่าเดิม 
ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นหนึ่งเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดือน ม.ค. – ต.ค. 2563 โดยราคาน้ำมันเบนซินพิเศษ
เพิ่มขึ้นจาก 44.22 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เป็น 78.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล (เพิ่มขึ้นร้อยละ 91.81) เบนซินเพิ่มขึ้นจาก 
48.97 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เป็น 76.59 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล (เพิ่มขึ้นร้อยละ 95.55) และดีเซลเพิ่มขึ้นจาก 48.97 ดอลลาร์
สหรัฐต่อบาร์เรล เป็น 75.77 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล (เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.87) และในช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันในตลาดโลก
ได้ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง โดยน้ำมันเบนซินพิเศษปรับขึ้นเป็น 103.13 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เบนซิน 99.53 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
และดีเซล 97.02 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยน้ำมันเบนซินพิเศษ
เพิ่มขึ้นเป็น 15,010 กีบต่อลิตร เบนซิน 13,030 กีบต่อลิตร และดีเซล 10,880 กีบต่อลิตร

เมื่อพิจารณาปัจจัยข้างต้น กอปรกับต้นทุนการนำเข้าน้ำมันที่สูงกว่าฐานราคาน้ำมันภายในประเทศ และการปรับราคาน้ำมัน
ภายในประเทศไม่สอดคล้องกับต้นทุนนำเข้า บริษัทนำเข้าน้ำมันบางรายจึงลดการนำเข้า เพื่อลดการขาดทุนและค่าใช้จ่าย
ของตน ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำมันภายในประเทศ โดยเฉพาะน้ำมันเบนซิน

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่า กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน โดยเฉพาะองค์กรร่วมประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออก (OPEC) และประเทศ
ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อื่น ๆ ยังคงแข่งขันด้านราคาและกำลังการผลิต จึงเห็นว่าแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกจะยังคงผันผวนสูง
และไม่สามารถคาดการณ์ความผันผวนดังกล่าวได้ รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ภายใน สปป. ลาว เช่น อัตราแลกเปลี่ยน ขั้นตอนการนำเข้า 
และการขนส่งสินค้า ซึ่งล้วนส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีก ใน สปป. ลาวยังคงสูงขึ้น

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 10,854 กีบ
ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. เศรษฐกิจการค้า วันที่ 26 พ.ย. 2564
https://laoedaily.com.la/2021/11/26/108516/

12/03/2021กลับหน้าหลัก