เกาะติดข่าว

ขยายเวลาโครงการสร้างความเข้มแข็งระบบการขนส่งในตัวเมืองแบบยั่งยืนของ สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2564 ดร. อาดสะพังทอง สีพันดอน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ และนายโทชิโอะ นากาเสะ หัวหน้าผู้แทน
องค์กร JICA ประจำ สปป. ลาว เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือ ในโครงการสร้างความเข้มแข็งระบบ
การขนส่งในตัวเมืองแบบยั่งยืน ครั้งที่ 4 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ดร. อาดสะพังทองฯ กล่าวว่า เดิมทีโครงการดังกล่าวมีกำหนดจะเริ่มดำเนินการในปี 2561 และจะแล้วเสร็จในปี 2564
แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้ระงับโครงการชั่วคราวและเลื่อนการดำเนินการเป็น ปี 2566
วัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ คือ การปรับปรุงแผนแม่บทด้านระบบการขนส่งในเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์
ซึ่งจัดทำขึ้นในปี 2551 และวางแผนจะดำเนินการทดลองเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเมือง และฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาแผนแม่บทให้ปฏิบัติได้

ที่ประชุมยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายการขนส่งในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อนำไปแก้ไขแผนแม่บท
การขนส่งในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ โดยคาดว่าจะนำมาใช้ในการพัฒนาการขนส่งในตัวเมืองจนถึง ปี 2583
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ทบทวนนโยบายและแผนการขนส่งมวลชนที่มีอยู่ รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ผลกระทบจาก
การระบาดของโรคโควิด-19 และวิเคราะห์การขนส่งสาธารณะโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อจัดทำรายงาน
ผลการสำรวจการขนส่ง และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ

ที่มา: นสพ. Vientiane Times วันที่ 3 ธ.ค. 2564

12/10/2021กลับหน้าหลัก