เกาะติดข่าว

IMF คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจ สปป. ลาว ปี 2564-2565

เมื่อวันที่ 21-22 ธ.ค. 2564 นายสอนไซ สิดพะไซ ผู้ว่าธนาคารแห่ง สปป. ลาว เป็นผู้แทนคณะ สปป. ลาว โดยมี นางวัดทะนา ดาลาลอย
รองผู้ว่าธนาคารแห่ง สปป. ลาว ดร. บุนเหลือ สินไซวอละวง รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาวและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมรับฟังผลการประเมินเศรษฐกิจมหภาคของ สปป. ลาว ภายใต้มาตรา 4 ของกองทุนการเงินสากล ประจำปี 2564
(IMF Article IV Consultation 2564) ผ่านระบบทางไกล

การประเมินเศรษฐกิจมหภาค สปป. ลาว ปี 2564 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 - 21 ธ.ค. 2564 โดยมี นาย Alasdair Scott หัวหน้าทีมประเมิน
เศรษฐกิจมหภาคของ สปป. ลาว ผู้แทน IMF สำนักงานใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจมหภาคของ
สปป. ลาว อาทิ ธนาคารแห่ง สปป. ลาว กระทรวงการเงิน กระทรวงแผนการและการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ และธนาคารพาณิชย์จำนวนหนึ่ง เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของแต่ละภาคส่วน
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดย IMF ระบุว่า ในปี 2564 เศรษฐกิจของ สปป. ลาว จะขยายตัวร้อยละ 2.1 
และจะเพิ่มเป็นร้อยละ 3 ในปี 2565

โดยได้รับแรงหนุนจากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ของ สปป. ลาว
ในระยะยาวยังคงเปราะบาง เนื่องจากยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบ อาทิ อัตราเงินเฟ้อ
ที่เพิ่มสูงขึ้น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และอื่น ๆ

นายสอนไซฯ กล่าวเน้นย้ำให้ที่ประชุมทราบถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาล สปป. ลาวในการรับมือกับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งกำหนดวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและการคลัง เพื่อรับประกันให้ การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ

ที่มา: นสพ. Vientiane Times วันที่ 24 ธ.ค. 2564 และเว็บไซต์ นสพ. ลาวพัฒนา
https://www.laophattananews.com/archives/120847

12/30/2021กลับหน้าหลัก