เกาะติดข่าว

การประชุมรัฐบาลเปิดกว้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2564 นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมรัฐบาล เปิดกว้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เจ้าแขวง ผู้แทนแนวลาวสร้างชาติ หน่วยงานภาครัฐ องค์การตรวจสอบ
แห่งรัฐเข้าร่วม

วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นการปฏิบัติงานของรัฐบาลชุดที่ 9 ประจำปี 2564 และเสนอร่างดำรัส
ว่าด้วยการจัดตั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนงบประมาณ แห่งรัฐประจำปี 2565 และการรายงานและหารือ
3 วาระสำคัญ ได้แก่

1. การเสนอร่างสรุปรายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาลประจำปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 การปฏิบัติตามวาระแห่งชาติว่าด้วย
การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและการคลัง และวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกัน ควบคุม และแก้ไข
การระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนแนวทางในอนาคต ในการพ้นจากการเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและ
การเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

2. ร่างดำรัสของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี 2565
เพื่อปฏิบัติตามมติที่ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ของสภาแห่งชาติ ชุดที่ 9
https://www.laophattananews.com/archives/120816 
3. การสรุปรายงานการดำเนินงานของขบวนการแข่งขันรักชาติ สร้างบ้านพัฒนาและสานต่อการปฏิบัติงาน 3 สร้าง ให้ครอบคลุม
และกำหนดแนวทางในอนาคต

ในโอกาสกล่าวเปิดการประชุม นายพันคำฯ นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 จึงจัดขึ้นทั้งในรูปแบบพบปะสำหรับสมาชิกรัฐบาล และผ่านระบบการประชุมทางไกลสำหรับหัวหน้าองค์การ
ของพรรคแนวลาวสร้างชาติ องค์การมหาชน และเจ้าแขวง โดยภายหลังจากที่รัฐบาลชุดที่ 9 ได้เข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการ
เมื่อเดือน เม.ย. 2564 ก็ได้พยายามสานต่อและปฏิบัติตามมติที่ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 11 ของพรรค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี 2564 นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้บรรจุวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและการคลัง
และวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นงานที่มีความสำคัญลำดับต้นและมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ สปป. ลาวให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ท่ามกลางแรงกดดันจากภายในและภายนอกที่มี ทั้งโอกาส
อุปสรรค และความท้าทายหลายประการ โดยเฉพาะสงครามการค้าและเทคโนโลยีของบางประเทศ และการระบาดของโรคโควิด-19
ซึ่งยังเป็นภัยคุกคามต่อสังคม โดยในปี 2564 รัฐบาล สปป. ลาวได้พยายามประคับประคองและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ให้ตกอยู่ในภาวะ
วิกฤต รวมทั้งได้ริเริ่มโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ อาทิ การเปิดใช้เส้นทางรถไฟลาว-จีน การเปิดใช้ท่าบกท่านาแล้งเมื่อต้นเดือน ธ.ค. 2564
ซึ่งได้สร้างโอกาสและศักยภาพที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัว โดยเฉพาะด้านการขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยว
ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักนับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา

สำหรับการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมื่อช่วงปลายปี 2564 เป็นต้นมา ส่งผลให้คณะเฉพาะกิจป้องกัน ควบคุมและแก้ไขการระบาด
ของโรคโควิด-19 ในแต่ละระดับ รวมทั้งประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติใหม่เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับโรคโควิด-19 มากขึ้น
รวมทั้งอัตราการฉีดวัคซีนภายในประเทศก็บรรลุตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ ซึ่งเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่ดีในการศึกษาความเป็นไปได้
ในการเปิดประเทศในช่วงต้นปี 2565 เพื่อรองรับ การท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับสู่ภาวะปกติ พร้อมกับการ
รักษาสุขภาพของประชาชน

ที่มา: นสพ. ประชาชน วันที่ 24 ธ.ค. 2564 และเว็บไซต์ นสพ. ลาวพัฒนา วันที่ 24 ธ.ค. 2564
https://www.laophattananews.com/archives/120816

12/30/2021กลับหน้าหลัก