เกาะติดข่าว

การทดลองใช้งานท่าอากาศยานนานาชาติบ่อแก้ว

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2564 ท่าอากาศยานนานาชาติบ่อแก้วได้ประกอบพิธีทางศาสนาสำหรับงานเปิด และทดลองใช้งานครั้งแรก
โดยมีเครื่องบินของสายการบินลาวแอร์ไลน์ และลาวสกายเวย์เข้าร่วมการทดสอบการนำเครื่องขึ้นและลงจอด รวมถึง
การทดลองใช้ระบบสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในท่าอากาศยานฯ

ท่าอากาศยานนานาชาติบ่อแก้ว ตั้งอยู่บ้านสีเมืองงาน เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว ล้อมรอบด้วยภูเขา ป่าไม้ และแม่น้ำโขง
ห่างจากเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำประมาณ 5 กิโลเมตร ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการขยาย ทางรันเวย์ ปรับปรุง
ผังสนามบิน รวมทั้งก่อสร้างอาคารผู้โดยสารและลานจอดรถ โดยมีมูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งหมด 149,000 ล้านกีบ
และคาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือน มี.ค. 2565

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับเครื่องบิน ATR และรองรับเที่ยวบินได้วันละ 1-2 เที่ยว ซึ่งจะช่วยเพิ่มการสัญจร
ของนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และตอบสนองความต้องการของผู้เดินทางในภูมิภาค โดยที่ผ่านมา มีเพียงเครื่องบิน
ขนาดเล็ก 50 ที่นั่งเท่านั้นที่สามารถลงจอดในแขวงบ่อแก้วได้ ดังนั้น รัฐบาลลาวจึงตั้งเป้าหมาย ที่จะพัฒนาการเชื่อมต่อ
ทางถนนและทางอากาศเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้มากขึ้น

ปัจจุบัน สปป. ลาว มีท่าอากาศยานหลัก ทั้งสิ้น 6 แห่ง ประกอบด้วย (1) ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต นครหลวงเวียงจันทน์
(2) ท่าอากาศยานนานาชาติบินปากเซ แขวงจำปาสัก (3) ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง
(4) ท่าอากาศยานอุดมไซ แขวงอุดมไซ (5) ท่าอากาศยานสะหวันนะเขต แขวงสะหวันนะเขต และ (6) ท่าอากาศยาน
ห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว (ปิดปรับปรุง)

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 11,063 กีบ

ที่มา: นสพ. Vientiane Times วันที่ 29 ธ.ค. 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม
1. แขวงบ่อแก้ว ตั้งอยู่ทางภาคเหนือ ของ สปป. ลาว และเป็นจุดที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งมีชายแดนติดกับอำเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย เดิมมีท่าอากาศยานห้วยทรายที่รองรับเฉพาะการบินภายในประเทศ และได้หยุดให้บริการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2561 เนื่องจากลานบินชำรุด โดยรัฐบาล สปป. ลาวได้จัดสรรงบประมาณ 16.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เพื่อปรับปรุง และยกระดับความปลอดภัยในการทำการบิน โดยได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงเมื่อเดือน ก.ย. 2561 
ปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ

2. ท่าอากาศยานนานาชาติบ่อแก้ว เป็นสนามบินพลเรือน ระดับ 4C รันเวย์มีความยาว 2,500 เมตร กว้าง 60 เมตร
โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2563

01/12/2022กลับหน้าหลัก