เกาะติดข่าว

รัฐบาล สปป. ลาว ตั้งเป้าหมายลดการขาดดุลงบประมาณ ในปี 2565

ในปี 2565 รัฐบาล สปป. ลาว ตั้งเป้าหมายลดการขาดดุลงบประมาณ 3.09 ล้านล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 1.61 ของ GDP
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลจะดำเนินนโยบายการจัดเก็บรายได้ที่ทันสมัยมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็อุดช่องโหว่
จากการจัดเก็บรายได้ที่อาจส่งผลให้สูญเสียงบประมาณ และตั้งเป้าการจัดเก็บรายได้จากแหล่งต่าง ๆ ภายในประเทศ
ให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายภายในประเทศ รวมถึง ชำระหนี้ทั้งภายในและต่างประเทศ

ในช่วงกลางเดือน ธ.ค. 2564 กระทรวงการเงิน สปป. ลาว รายงานว่าในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2564 มีรายได้ทั้งหมด
อยู่ที่ 24.09 ล้านล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 87 ของแผนประจำปี โดยการขาดดุลงบประมาณคาดว่า จะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.17
เป็นร้อยละ 4.33 ของ GDP และในปี 2565 รัฐบาลยังตั้งเป้าการจัดเก็บรายได้ให้ได้ 31.59 ล้านล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 16.44
ของ GDP และคาดว่าจะมีรายจ่ายในระดับ 34.69 ล้านล้านกีบ คิดเป็น ร้อยละ 18.05 ของ GDP

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ประชาชาติ รัฐบาลจะปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีให้ทันสมัย โดยเฉพาะภาษีสำหรับ
การนำเข้าเชื้อเพลิง อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้านำเข้าอื่น ๆ และภาษีค่าธรรมเนียม จากการทำเหมือง
และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ รวมทั้งแก้ไขค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับที่ดินและจำนวนภาษีเงินได้ที่ต้องชำระจาก การโอนสิทธิ์การถือครอง
ที่ดินตามมูลค่าที่ดินที่คาดการณ์ไว้ในพื้นที่ต่าง ๆ และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายานพาหนะที่ยังไม่ได้ชำระภาษี
ตามจำนวนที่ถูกต้อง โดยกระทรวงการเงินฯ จะทำงานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ โดยหาพันธมิตร
ทางธุรกิจและปรับปรุงวิธีการบริหาร

โดยในส่วนของรายจ่าย รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับโครงการที่มีความสำคัญลำดับต้น โดยคำนึงถึง ความประหยัด รวมทั้ง
ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน นอกจากนี้ จะลดการใช้จ่ายในกิจกรรม บางประเภท อาทิ การเดินทาง
ไปทำงานต่างจังหวัดและต่างประเทศ การประชุม สัมมนา และกิจกรรมทางสังคม และตั้งเป้าหมายเพื่อลดการขาดดุล
งบประมาณเพิ่มเติมที่เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการคลัง และลดภาระหนี้ของประเทศในอนาคต

ที่มา: นสพ. Vientiane Times วันที่ 14 ม.ค. 2565

01/21/2022กลับหน้าหลัก