เกาะติดข่าว

การจัดเตรียมร่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของเขื่อน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2565 นางจันสะหวาด บุบผา รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว เป็นประธานการประชุม
การจัดเตรียมร่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของเขื่อน ครั้งที่ 2 โดยมี ผู้แทนจากแผนก ที่เกี่ยวข้องของแขวงไซสมบูน
เชียงขวาง บ่อแก้ว หลวงพระบาง สะหวันนะเขต สาละวัน และจำปาสักเข้าร่วม

การประชุมดังกล่าว เพื่อร่วมกันเสนอความเห็นต่อร่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของเขื่อน โดยมุ่งเน้นการคุ้มครอง
และการขออนุญาตดำเนินโครงการ นับตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน ก่อสร้าง และดำเนินโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองเขื่อนทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่นสามารถให้การคุ้มครองเขื่อนได้
ในทุกประเภท ทุกขนาด รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของเขื่อนได้อย่างเหมาะสม

นางจันสะหวาดฯ รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานฯ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเขื่อนไฟฟ้า และจัดการประชุม
ถอดบทเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยของเขื่อนไฟฟ้าหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา สรุปได้ว่า กฎหมายและนิติกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองความปลอดภัยของเขื่อนไฟฟ้าของ สปป. ลาว ยังมีน้อยและไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในปัจจุบันที่มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและทวีความรุนแรง รวมทั้งนิติกรรมที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ยังไม่เอื้อ
ต่อการส่งเสริมการลงทุนในภาคพลังงานไฟฟ้า การกำหนดมาตรการและการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และการบังคับใช้
กฎหมายยังไม่เข้มแข็ง การแบ่งการคุ้มครองและความรับผิดชอบของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัยของเขื่อนไฟฟ้า
ยังขาดความชัดเจน หน่วยงานและบุคลากรของภาคพลังงานและเหมืองแร่ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่นมีความรู้และความสามารถ
ในการคุ้มครองเขื่อนไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยน้อย อีกทั้งไม่สอดคล้องกับจำนวนเขื่อนไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การศึกษา
และสำรวจด้านธรณีศาสตร์ อุทกศาสตร์และสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างและการดำเนินงานยังขาดการคุ้มครองที่ดี อย่างไรก็ตาม
นอกจากการคุ้มครองเขื่อนไฟฟ้าแล้วยังมีเขื่อนชลประทาน เขื่อนน้ำประปา และเขื่อนประเภทอื่น ๆ ที่ยังขาดการบูรณาการ
ในการคุ้มครอง และไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ซึ่งหากเขื่อนดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุก็ส่งผลเสียหายได้เช่นเดียวกัน

ในปี 2563 รัฐบาล สปป. ลาว ได้เห็นชอบให้มีการร่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของเขื่อน ต่อมา เมื่อปี 2564 ได้ปรับปรุง
ภารกิจของกระทรงพลังงานฯ โดยได้ก่อตั้งกรมคุ้มครองความปลอดภัยอุตสาหกรรมพลังงานขึ้น เพื่อรับผิดชอบงานความปลอดภัย
เขื่อน รับประกันให้การก่อสร้างและการดำเนินการของเขื่อนแต่ละประเภทมี ความปลอดภัยสูงสุด

ที่มา: นสพ. ประชาชน วันที่ 27 ม.ค. 2565
http://www.pasaxon.org.la/pdfs/948427-01-2022_compressed.pdf

02/02/2022กลับหน้าหลัก