เกาะติดข่าว

การปรับปรุงกฏหมายว่าด้วยการลงทุนจากต่างชาติในธุรกิจร้านค้าปลีก – ส่งใน สปป. ลาว

นางเขมมะนี พนเสนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว ได้เห็นชอบในการกำหนดกฏระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีก – ค้าส่งให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและแก้ปัญหาผู้ลงทุนที่ไม่ดำเนินการใด ๆ หลังได้รับสัมปทานจากรัฐบาล ซึ่งเป็นปัญหามาอย่างยาวนาน

สาระสำคัญของกฏระเบียบดังกล่าว ยังคงสงวนสิทธิ์การดำเนินการธุรกิจร้านค้าปลีกและส่งรายย่อยให้เฉพาะคนลาวเท่านั้น โดยนักลงทุนต่างชาติไม่สามารถลงทุนในธุรกิจร้านค้าปลีก – ค้าส่งที่มีมูลค่าการลงทุนน้อยกว่า 8 พันล้านกีบ (ประมาณ 32 ล้านบาท) ได้

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในกิจการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าได้ โดยมีเงื่อนไขสำคัญ ดังนี้

 1. ถือหุ้นร้อยละ 100 ในกิจการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าที่มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า
  160 พันล้านกีบ (ประมาณ 640 ล้านบาท)
 2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 70 ในกิจการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน
  160 พันล้านกีบ (640 ล้านบาท) แต่ไม่น้อยกว่า 80 พันล้านกีบ (320 ล้านบาท)
 3. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 51 ในกิจการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน
  80 พันล้านกีบ (160 ล้านบาท) แต่ไม่น้อยกว่า 8 พันล้านกีบ (32 ล้านบาท)
 4. การก่อสร้างศูนย์การค้า จะต้องมีพื้นที่อย่างน้อย 50,001 ตรม. (รวมพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ)
 5. การก่อสร้างร้านค้าปลีกขนาดใหญ่จะต้องมีพื้นที่อย่างน้อย 20,001 ตรม. แต่ไม่เกิน 50,000 ตรม.
 6. การก่อสร้างห้างสรรพสินค้า จะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20,000 ตรม.
 7. ในส่วนของกรอบระยะเวลา ผู้ลงทุนจะต้องเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในระยะเวลา 2 ปี หลังจากได้รับสัมปทานจากรัฐบาลและไม่อนุญาตให้ผู้ลงทุนผู้ได้รับสัมปทานขายสัมปทานที่ได้รับให้แก่ผู้ลงทุนรายอื่น โดยปราศจากความเห็นชอบจากรัฐบาล สปป. ลาว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ Vientiane Times (Business)
วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2558

10/30/2015กลับหน้าหลัก