เกาะติดข่าว

การค้าลาวเกินดุล 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสแรกของปี 2566 โดยมันสำปะหลังเป็นสินค้าส่งออกอันดับ 1

ข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว ในช่วงไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) ของปี 2566 ระบุว่า
การค้าระหว่างประเทศของ สปป. ลาว มีมูลค่า
3,133
ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการส่งออก 1,596 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ และการนำเข้า 1,537 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การค้าเกินดุล 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าที่ส่งออก 10 อันดับแรกได้แก่ (1) มันสำปะหลัง 223 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2) ทองคำผสมและทองคำแท่ง 176
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3) แร่ทองแดง 105 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4) กระดาษและสิ่งที่ทำด้วยกระดาษ 103 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(5) เกลือโพแทสเซียม 97 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (6) เยื่อไม้และเศษกระดาษ 84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (7) แร่เหล็ก 80 ล้านดอล
ลาร์สหรัฐ (8) กล้วย 67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (9) เสื้อผ้า 65 ดอลลาร์สหรัฐ (10) น้ำตาล 42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่า
การส่งออกนี้ยังไม่นับรวมการส่งออกไฟฟ้า ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักที่มีศักยภาพของ สปป. ลาว

ส่วนสินค้านำเข้า 10 อันดันแรก ได้แก่ (1) น้ำมันดีเซล 268 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2) อุปกรณ์จักรกล 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(3) ยานพาหนะ
ทางบก 103 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4) น้ำมันเบนซิน 63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (5) เหล็กและสิ่งที่ทำด้วยเหล็ก 63
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (6) ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ 61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (7) เครื่องใช้พลาสติก 58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (8) เครื่อง
ใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(9) เยื่อไม้และเศษกระดาษ 44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (10) น้ำดื่ม 34 ล้านดอล
ลาร์สหรัฐ โดย 5 ประเทศที่ สปป.ลาวส่งออกไป
สูงสุด ได้แก่ (1) จีน 625 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2) ไทย 438 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(3) เวียดนาม 269 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(4) ออสเตรเลีย 109 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ (5) สิงคโปร์ 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และ 5 ประเทศที่ สปป. ลาวนำเข้าสูงสุด
ได้แก่ (1) ไทย 840 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2) จีน 423 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3) เวียดนาม
71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4) สหรัฐอเมริกา 
42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ (5) ญี่ปุ่น 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของไตรมาสแรกของปี 2566 คือ มันสำปะหลัง เนื่องจากตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะตลาดจีน อีกทั้งการรับซื้อผลผลิตในราคาสูงเพื่อนำไปบริโภคและเพื่อแปรรูป ทำให้
มันสำปะหลังเป็นพืชที่เกษตรกร
สปป
. ลาว นิยมปลูก ทั้งอุปสงค์และอุปทานเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 มันสำปะหลังมีมูลค่าการส่งออกถึง 329 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ น้อยกว่าการส่งออกยางพาราที่มีมูลค่า 336 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพียง 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น และในไตร
มาสแรกของปี
2566 มูลค่าการส่งออกมันสำปะหลังสูงถึง 223 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว ในปี 2566 จึงมีโอกาสที่มูลค่าการส่ง
ออกมันสำปะหลังจะสูงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญในฐานะพืชเศรษฐกิจใหม่ของ สปป
. ลาว

อย่างไรก็ดี แม้แนวโน้มการเติบโตของตลาดการส่งออกมันสำปะหลังจะมีอนาคต แต่การปลูกมันสำปะหลังยังมีสิ่งท้าทายอีกหลาย
ประการที่รัฐบาลจะต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ความรู้กับเกษตรกรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มมูลค่าของการส่งออกมันสำปะหลัง
อาทิ การแปรรูป และการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อาทิ การปลูกมันสำปะหลังติดต่อกันจะทำให้คุณภาพของดินเสื่อมลง
การเผาทำลายบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำไร่มันสำปะหลัง ซึ่งทั้งทำลายป่าและทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศ ภาครัฐทั้งส่วนกลางและ
ส่วนท้องถิ่นจะต้องให้ความรู้และส่งเสริมการปลูกอย่างถูกวิธีเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่คำนึงถึงผลกระทบของสิ่งแวด
ล้อมอย่างรอบด้าน

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/display&id=2662
https://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/display&id=2663
https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/05/25/2450210/0/en/Cassava-Market-Valuation-to-Hit-USD-237-76-Billion-by-2030-at-4-18-CAGR-Report-by-Market-Research-Future-MRFR.html

06/22/2023กลับหน้าหลัก