กฎระเบียบที่ควรรู้

ธนาคารโลกคาดเศรษฐกิจ สปป. ลาว ปีนี้ จะโตในระดับร้อยละ 6.7

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ สปป. ลาว จะเติบโตในระดับร้อยละ 6.7 ซึ่งยังคงขยายตัวในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แต่ขยายตัวช้าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา


นางเวียงสะไหม สิดทิดราด รักษาการผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำ สปป. ลาว กล่าวว่า เศรษฐกิจของ สปป. ลาว ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและส่งผลให้เศรษฐกิจของ สปป. ลาว ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของ สปป. ลาว ยังคงมีความเสี่ยงสูง จากช่วงปลายปีที่ผ่านมา สปป. ลาว ยังคงมีความเสี่ยงในด้านหนี้สินของภาครัฐซึ่งมีหนี้สินรวมประมาณร้อยละ 61 ของ GDP ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเงินของ สปป. ลาว แสดงความเห็นว่ารัฐจะต้องสะสมเงินคงคลัง และเงินตราสำรองต่างประเทศให้เพิ่มขึ้นเพื่อจะให้หลุดพ้นจากความเสี่ยงดังกล่าวรวมไปถึงการมีวินัยทางการเงินและการพิจารณาทบทวนโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงตามมา 


รายงานฉบับนี้ยังได้กล่าวถึงการผลิตข้าวใน สปป. ลาว เนื่องจากข้าวถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกทั้งยังเป็นอาหารหลักของผู้บริโภคชาว สปป. ลาว แต่ต้องเผชิญกับการบริโภคข้าวในราคาที่สูงเนื่องจากต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นและการจำหน่ายยังขาดประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรและโรงสีเพื่อร่วมมือกันปรับปรุงระเบียบและเงื่อนไขทางธุรกิจ ในขณะเดียวกันจะต้องปรับปรุงการบริการควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าว ทั้งนี้การสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายมากขึ้นจะช่วยให้ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพข้าวให้สูงขึ้นได้ 


ที่มา: หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 18 มิถุนายน 2561

06/25/2018กลับหน้าหลัก