กฎระเบียบที่ควรรู้

นายกฯ ลาว เน้นย้ำ 3 แนวทาง ยกระดับธุรกิจลาวให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้

นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว กล่าวถึงแนวทางสำคัญ 3 ประการ ที่จะช่วยยกระดับธุรกิจของ สปป. ลาว ให้เข้มแข็ง
และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ในการประชุมธุรกิจลาว ครั้งที่ 11 (11th Lao Business Forum) ที่ผ่านมา ดังนี้ 

1. การปรึกษาหารือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจผ่านการจัดประชุมธุรกิจลาว ครั้งที่ 11 รวมถึงการพบปะระหว่างรัฐบาล หน่วยงานต่างๆ 
และภาคธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขโดยที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องนำเสนอ
เป็นลายลักษณ์อักษรและนำเข้าที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหา 

2. ปรับปรุงสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติและระดับท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้นและสามารถเป็นจุดเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ 

3. มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลและสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติร่วมมือกันเพื่อยกระดับการพัฒนาสภาการค้า
และอุตสาหกรรมแห่งชาติโดยเฉพาะการดำเนินงานในต่างประเทศให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
พร้อมทั้งเป็นการนำเอาบทเรียนและความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้ 

นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว ได้กล่าวว่า ที่ประชุมได้รายงานและปรึกษาหารือ
3 ปัญหาใหญ่ คือ 1) ปัญหาอากรสำหรับธุรกิจ 2) ปัญหาการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่งใน สปป. ลาว 
และ 3) ปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และรับฟังการรายงานความคืบหน้าในการปฎิบัติงานตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 02/นย. พร้อมกันนี้ยังได้รับฟังมุมมองจากภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อยกระดับให้ธุรกิจของ สปป. ลาว 
ขยายตัวและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 

ที่มา : เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, ฉบับวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

07/17/2018กลับหน้าหลัก