กฎระเบียบที่ควรรู้

รองประธานประเทศลาว เน้นแก้ปัญหาและอุปสรรคทางการค้า

นายพันคำ วิพาวัน กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค ผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรค รองประธานประเทศ สปป. ลาว 
กล่าวต่อที่ประชุมคณะบริหารพรรค กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว ว่า ที่ผ่านมา การค้ายังมีอุปสรรคและปัญหาหลายประการ 
อาทิ ฐานการผลิตสินค้าในภาคกสิกรรมและอุตสาหกรรมยังอ่อนแอ ภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงมีภาระหนี้สิ้น รวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งทุนและ
สินเชื่อยังมีความยุ่งยาก 

นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว กล่าวว่า ในอีก 2 ปีข้างหน้า มูลค่าการผลิตในอุตสาหกรรม
แปรรูปขยายตัวร้อยละ 18.6 ต่อปี มีมูลค่า 14,920 พันล้านกีบ (1.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และจะผลักดันให้การส่งออกขยายตัว ร้อยละ 12 ต่อปี 
มีมูลค่า 6,550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2563 โดยส่งออกไปยังตลาดอาเซียน ร้อยละ 70 และตลาดอาเซียนกับคู่เจรจา ร้อยละ 90 ซึ่งจะส่งผลให้
การขาดดุลการค้าในแต่ละปีน้อยลง ขณะเดียวกันจะเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้ตลาดภายในและขยายตลาดไปยังเขตชนบทห่างไกล 
สร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมแห่งชาติอย่างเคร่งครัด 

* อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 8,503 กีบ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือเศรษฐกิจการค้า, ฉบับวันที่ 16 สิงหาคม 2561

10/02/2018กลับหน้าหลัก