กฎระเบียบที่ควรรู้

แต่งตั้งรักษาการผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป.ลาว คนใหม่

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ธนาคารแห่ง สปป. ลาว จัดพิธีมอบ - รับตำแหน่งเลขาคณะพรรคและตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว 
โดยมีนายจันสี โพสีคำ กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค เลขาธิการศูนย์กลางพรรคและคณะประจำพรรค คณะผู้ว่าการธนาคารแห่ง 
สปป. ลาว และหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีดังกล่าว 

การโยกย้ายตำแหน่งดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค ฉบับเลขที่ 044/กมสพ. ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ว่าด้วย
การโยกย้ายพนักงานการนำขั้นสูงไปรับหน้าที่ใหม่ มติตกลงของกรมการเมือง ฉบับเลขที่ 045/กมสพ. ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ว่าด้วย
การแต่งตั้งเลขาคณะพรรคของธนาคารแห่ง สปป. ลาว และดำรัสของนายกรัฐมนตรี ฉบับเลขที่ 276/นย ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ว่าด้วย
การแต่งตั้งรักษาการผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว โดยนายสมพาว ไฟสิด กรรมการศูนย์กลางพรรค เลขาคณะพรรคและผู้ว่าการธนาคารแห่ง
 สปป. ลาว คนปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี และนายสอนไซ สิดพะไซ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขา
คณะพรรคและรักษาการผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว 

นายสมพาว ไฟสิด กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของธนาคารในระยะที่ผ่านมา ด้านเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราเงินเฟ้อ 5 เดือนแรก
ของปี 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.69 การควบคุมปริมาณเงินสะพัดขยายตัวในกรอบที่กำหนดไว้ ด้านการระดมทุนของธนาคารพาณิชย์ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.24 เท่ากับร้อยละ 54.16 ของ GDP สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.49 เท่ากับร้อยละ 47.82 ของ GDP 

ในโอกาสนี้ นายจันสี โพสีคำ สมพาว กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค หัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรค กล่าวว่า นายสมพาว ไฟสิด 
ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างสุดความสามารถ และการโยกย้ายในครั้งนี้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะพรรคของธนาคารแห่ง สปป. ลาว 
ทั้งนี้ นายจันสีฯ ได้ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ สำหรับประวัติของนายสอนไซ สิดพะไซ รักษาการผู้ว่าการ
ธนาคารแห่ง สปป. ลาว (คนใหม่) อดีตเคยดำรงตำแหน่งในสายธนาคารมาอย่างยาวนาน อาทิ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารร่วมธุรกิจลาว
 – เวียดนาม ผู้อำนวยการธนาคารการค้าต่างประเทศลาว รองผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว และได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำรอง
ศูนย์กลางพรรค ในการประชุมใหญ่ของพรรค ครั้งที่ 10 

 ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า ฉบับวันที่ 5 กันยายน 2561

10/08/2018กลับหน้าหลัก