กฎระเบียบที่ควรรู้

รัฐบาล สปป. ลาวเตรียมปล่อยเงินสนับสนุน SMEs 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2563 นายสมจิด อินทะมิด รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว เป็นประธานการประชุม
สภาบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 โดยมีประธานและสมาชิก
สภาบริหารกองทุนดังกล่าวเข้าร่วม

ที่ประชุมรับทราบผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาและพิจารณารับรองเอกสาร ดังนี้ 

1. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของสภาบริหารกองทุนส่งเสริม SMEs ประจำปี 2562 และทิศทางแผนดำเนินงานประจำปี 2563
2. ระเบียบการบริหารสภาบริหารกองทุนส่งเสริม SMEs (ฉบับปรับปรุง)
3. รายงานผลการตรวจสอบทางการเงินของสภาบริหารกองทุนส่งเสริม SMEs ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2561
4. รายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการปล่อยสินเชื่อวงเงิน 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ SMEs และขั้นตอน
การจัดสรรเงินทุนให้ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารพัฒนาลาว ธนาคาร Saigon Thuong Tin (Sacombank ลาว)
ธนาคาร ร่วมธุรกิจลาว – เวียดนาม และธนาคาร Maruhan ญี่ปุ่น – ลาว โดยกองทุนส่งเสริม SMEs จะเจรจาและลงนาม
สัญญา กับธนาคารพาณิชย์ทั้ง 4 แห่ง และเสนอให้กระทรวงการเงิน สปป. ลาวเบิกจ่ายเงินสนับสนุน SMEs ให้ธนาคารดังกล่าว
5. เงื่อนไขการสนับสนุนเงินทุนให้ธนาคารพาณิชย์และการปล่อยเงินกู้ให้ SMEs โดยธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ
สามารถปล่อยกู้ให้วิสาหกิจรายย่อยในวงเงิน 1.65 แสนดอลลาร์สหรัฐ วิสาหกิจขนาดย่อมในวงเงิน 3.3 แสนดอลลาร์สหรัฐ
และวิสาหกิจขนาดกลางในวงเงิน 4.4 แสนดอลลาร์สหรัฐ และกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี

วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน คือ เพื่อให้ SMEs พัฒนา (1) การปรับปรุงเครื่องจักรกลหรือเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต
ขยายฐานการผลิต เพิ่มการจ้างงาน สร้างนวัตกรรมการผลิต และออกแบบและคุ้มครองธุรกิจ และ (2) การผลิตสินค้าเพื่อ
ส่งออกเงื่อนไขของ SMEs ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ (1) ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในดำรัสฉบับเลขที่ 25/ลบ ลงวันที่
16 ม.ค. 2560 ว่าด้วยการแบ่งขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมีการแผนดำเนินธุรกิจชัดเจน (2) ผ่านการฝึกอบรม
เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมและการค้า (3) เป็นวิสาหกิจที่มีบัญชีรายรับ – รายจ่ายตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบัญชีและไม่มี NPL อยู่ในธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน และ (4) เป็นวิสาหกิจ ในสาขาที่รัฐบาลให้ความสำคัญ
เช่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หัตถกรรม การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ และการท่องเที่ยว และมีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
ห่างไกลและมีอัตราความยากจนสูง

ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. เศรษฐกิจการค้า วันที่ 28 ก.พ. 2563
https://laoedaily.com.la/2020/02/28/73088/
และเว็บไซต์กรมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว
http://dosmep.org/ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ-ທສວ/

ข้อมูลเพิ่มเติม
กรมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว แจ้งว่า เงินสนับสนุน SMEs นี้
เป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล สปป. ลาว เพื่อส่งเสริม SMEs ซึ่งเป็นคนละส่วนกับเงินสนับสนุน SMEs
ภายใต้การบริหารของธนาคารแห่ง สปป. ลาว จำนวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารพัฒนา แห่งชาติจีน (CDB)

03/06/2020กลับหน้าหลัก