กฎระเบียบที่ควรรู้

โครงการขยายท่าอากาศยานห้วยซาย แขวงบ่อแก้วมีความคืบหน้าร้อยละ 50

รัฐบาล สปป. ลาวได้จัดสรรงบประมาณ 16.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการปรับปรุงท่าอากาศยานห้วยซาย แขวงบ่อแก้ว
เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำการบินตามมาตรฐานจากกรมการบินพลเรือน กระทรวงโยธาธิการ และขนส่ง สปป. ลาว
และมาตรฐานความปลอดภัยสากล โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ก.ย. 2561 และมีกำหนด ให้แล้วเสร็จเดือน พ.ย. นี้

โครงการฯ ประกอบด้วยการก่อสร้างรั้วรอบสนามบิน ระบบระบายน้ำ ปรับปรุงถนน ลานจอดเครื่องบิน สถานที่จอดรถผู้โดยสาร
และอาคารผู้โดยสาร รวมถึงขยายเส้นทางขึ้น – ลงเครื่องบินจากเดิมกว้าง 19 เมตร ยาว 1,450 เมตร เป็นกว้าง 36 เมตร
ยาว 1,660 เมตร เพื่อให้เครื่องบินทำการบินขึ้น - ลงได้สองทิศทาง และสามารถรองรับเครื่องบินขนาด 70 - 100 ที่นั่ง
(ATR 72 และ MA-60) จำนวน 2 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งจะช่วยสร้างความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว และนักลงทุนที่จะเดินทาง
มาแขวงบ่อแก้วขณะนี้โครงการฯ มีความคืบหน้าร้อยละ 50

ปัจจุบัน สปป. ลาว มีสนามบินหลัก 6 แห่ง ได้แก่ (1) ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต นครหลวงเวียงจันทน์
(2) ท่าอากาศยานนานาชาติบินปากเซ แขวงจำปาสัก (3) ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง
(4) ท่าอากาศยานอุดมไซ แขวงอุดมไซ (5) ท่าอากาศยานสะหวันนะเขต แขวงสะหวันนะเขต
และ (6) ท่าอากาศยาน ห้วยซาย แขวงบ่อแก้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม
ท่าอากาศยานห้วยซายเป็นท่าอากาศยานที่รองรับเฉพาะการบินภายในประเทศ ตั้งอยู่ในแขวงบ่อแก้วทางภาคเหนือ
ของ สปป. ลาว ซึ่งมีชายแดนติดกับอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ท่าอากาศยานได้หยุดให้บริการตั้งแต่วันที่
1 ธ.ค. 2561 เป็นต้นมาเนื่องจากลานบินมีสภาพชำรุด เมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จ จะเป็นอีกทางเลือกสำหรับคนไทย
ในภาคเหนือที่ต้องการเดินทางไปยังแขวงต่าง ๆ ของ สปป. ลาว นอกจากนี้ ปัจจุบันแขวงบ่อแก้วอยู่ระหว่าง
การสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างท่าอากาศยานระหว่างประเทศที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ
ยังไม่มีความชัดเจนในเกี่ยวกับกำหนดการก่อสร้าง

ที่มา: นสพ. Vientiane Times วันที่ 18 มี.ค. 2563

03/26/2020กลับหน้าหลัก