กฎระเบียบที่ควรรู้

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในเดือน มี.ค. 2563

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว
รายงานว่า เดือน มี.ค. 2563 สปป. ลาวมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมาณ 804.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย
มูลค่าการส่งออกประมาณ 343.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนำเข้าประมาณ 461.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาว
ขาดดุลการค้าประมาณ 117.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่าการนำเข้าและส่งออกดังกล่าว ไม่รวมมูลค่าการส่งออกไฟฟ้า

ในเดือน มี.ค. 2563 สินค้าส่งออกสำคัญของ สปป. ลาว ได้แก่ ทอง 37.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มันสำปะหลัง 35.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทองแดงและผลิตภัณฑ์จากทองแดง 25.19 ล้านดอลลาร์ เยื่อไม้และเศษกระดาษ 24.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องดื่ม
(น้ำ น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง) 18.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กล้วย 17.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องนุ่งห่ม 17.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ผลไม้ 16.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โคและกระบือ 16.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และน้ำตาล 14.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่งออกไปยังจีน
มูลค่าประมาณ 119.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยประมาณ 91.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เวียดนามประมาณ 73.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ญี่ปุ่นประมาณ 9.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเยอรมนีประมาณ 7.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้านำเข้าที่สำคัญของ สปป. ลาว ประกอบด้วยน้ำมันดีเซล 45.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยานพาหนะ (ไม่รวมรถไถนาและรถจักรยานยนต์)
36.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องจักรกล (ไม่รวมเครื่องยนต์) 35.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เหล็กและอุปกรณ์ที่ทำจากเหล็ก 27.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สัตว์มีชีวิต 22.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องดื่ม (น้ำ น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง) 20.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไฟฟ้า 14.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ของใช้ที่ทำจากพลาสติก 14.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ น้ำมันเบนซินและเบนซินชนิดพิเศษ 12.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอะไหล่รถยนต์
(รวมทั้งยางรถ กระจก โซ่รถ) 11.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยนำเข้าจากไทยมูลค่าประมาณ 272.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จีนประมาณ
76.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เวียดนามประมาณ 48.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เกาหลีใต้ประมาณ 13.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และญี่ปุ่น
ประมาณ 12.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา: เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว วันที่ 12 เม.ย. 2563
https://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/display&id=1957

ข้อมูลเพิ่มเติม
มูลค่าการนำเข้าและส่งออกเดือน มี.ค. 2563 ลดลงร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. 2562 โดยการส่งออกลดลง ร้อยละ 13
และการนำเข้าลดลงร้อยละ 5 สปป. ลาวขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 โดยประเทศคู่ค้าหลักยังคงอันดับเดิม คือ ส่งออกไปจีน
ไทย และเวียดนามตามลำดับ และนำเข้าจากไทย จีน และเวียดนามตามลำดับ มูลค่าการนำเข้า - ส่งออกที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก
การออกมาตรการรับมือและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังนี้
1. การออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยการกำหนดให้รถขนส่งสินค้าจากต่างประเทศที่เข้ามา ใน สปป. ลาวเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่จุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่ใกล้กับด่านมากที่สุด
และให้ใช้รถขนส่งสินค้าและคนขับรถบริษัทขนส่งของ สปป. ลาวดำเนินการต่อ การปิดด่านทุกประเภททั่วประเทศและอนุญาตให้ผ่าน
เฉพาะรถขนส่งสินค้า การจำกัดการเดินทางเข้า - ออกแขวง/เมือง และการปรับรูปแบบให้ทำงานจากที่บ้านของเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชน ทำให้การนำเข้าและส่งออก การขนส่งระหว่างเมือง/แขวง และการประสานงานกับหน่วยงานของลาวเกิดความล่าช้า ดังนั้น ผู้ประกอบการบางรายชะลอการนำเข้า - ส่งออก และกระจายสินค้าภายใน สปป. ลาวชั่วคราว
2. ทางการลาวสั่งให้โรงงานปิดชั่วคราว ยกเว้นการผลิตสินค้าบริโภค ยารักษาโรค อุปกรณ์การแพทย์ และการเกษตร ทำให้การมูลค่าการส่งออกลดลง อีกทั้ง สปป. ลาวให้ความสำคัญกับสนองสินค้าภายในประเทศให้เพียงพอ

04/24/2020กลับหน้าหลัก