กฎระเบียบที่ควรรู้

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในเดือน เม.ย. 2563

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว
รายงานว่า เดือน เม.ย. 2563 สปป. ลาวมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมาณ 529 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย
มูลค่าการส่งออกประมาณ 208 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนำเข้าประมาณ 320 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาว
ขาดดุลการค้าประมาณ 112 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่าการนำเข้าและส่งออกดังกล่าวไม่รวมมูลค่า การส่งออกไฟฟ้า

ในเดือน เม.ย. 2563 สินค้าส่งออกสำคัญของ สปป. ลาว ได้แก่ เยื่อไม้และเศษกระดาษ 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กล้วย
21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทองแดงและผลิตภัณฑ์จากทองแดง 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทองผสมและทองแท่ง 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
มันสำปะหลัง 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผลไม้ (แตงโม เสาวรส มะขาม) 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กาแฟ (ยังไม่แปรรูป) 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ทอง 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เกลือ (ยังไม่แปรรูป) 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเครื่องนุ่งห่ม 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่งออกไปยังจีน
มูลค่า 79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เวียดนาม 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทย 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สวิตเซอร์แลนด์ 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และเยอรมนี 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้านำเข้าที่สำคัญของ สปป. ลาว ประกอบด้วยเครื่องจักรกล (ไม่รวมเครื่องยนต์) 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เหล็กและอุปกรณ์
ที่ทำจากเหล็ก 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ น้ำมันดีเซล 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัตว์มีชีวิต 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องดื่ม (น้ำ น้ำอัดลม 
เครื่องดื่มชูกำลัง) 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยานพาหนะ (ไม่รวมรถไถนาและรถจักรยานยนต์) 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไฟฟ้า 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ของใช้ที่ทำจากพลาสติก 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณต่าง ๆ 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอะไหล่รถ (รวมทั้งยางรถ
กระจก โซ่รถ) 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยนำเข้า จากไทยมูลค่า 182 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จีน 72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เวียดนาม
31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ญี่ปุ่น 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสหรัฐอเมริกา 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


ที่มา: เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว วันที่ 6 พ.ค. 2563
https://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/display&id=1972

ข้อมูลเพิ่มเติม
มูลค่าการนำเข้าและส่งออกเดือน เม.ย. 2563 ลดลงร้อยละ 37.91 เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. 2562 โดยการส่งออก ลดลงร้อยละ 41.89
และการนำเข้าลดลงร้อยละ 35.09 สปป. ลาวขาดดุลการค้าลดลงร้อยละ 17.03 โดยประเทศคู่ค้าหลักยังคงอันดับเดิม คือ ส่งออกไปจีน
ไทย และเวียดนามตามลำดับ และนำเข้าจากไทย จีน และเวียดนามตามลำดับ มูลค่าการนำเข้า – ส่งออกที่ลดลงคาดว่าเป็นผลสืบเนื่อง
มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และการออกมาตรการรับมือและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยเฉพาะ
คำสั่งนายกรัฐมนตรี เลขที่ 06/นย. ลงวันที่ 29 มี.ค. 2563 กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อสกัดกั้น ควบคุม และเตรียมความพร้อมรอบด้าน
เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 แจ้งการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เลขที่ 0348/อค.กอท. ลงวันที่ 31 มี.ค 2563 ปิดการดำเนินกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมชั่วคราว และแจ้งการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ เลขที่ 0432/พบ. ลงวันที่ 5 เม.ย. 2563 ปิดการดำเนินกิจการโรงงาน
ขุดค้น แปรรูปแร่ธาตุและโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำล้น ส่งผลให้โรงงานและโครงการขนาดใหญ่ปิดการดำเนินกิจการชั่วคราว
ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจกว่า 9,000 แห่งทั่วประเทศ

05/14/2020กลับหน้าหลัก