กฎระเบียบที่ควรรู้

สปป. ลาวจะดำเนินการปรึกษาหารือล่วงหน้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำซะนะคาม

คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) แจ้งว่า รัฐบาล สปป. ลาวได้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ซะนะคาม
เพื่อเข้าสู่กระบวนการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (Procedures for Notification, Prior Consultation
and Agreement - PNPCA) ของ MRC ประกอบด้วยเอกสารทางวิศวกรรมและการศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิค
การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และการศึกษาเรื่องตะกอนและการประมง

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการลำดับที่ 6 ของ สปป. ลาวที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำโขงสายประธาน โดยตั้งอยู่ระหว่าง แขวงไซยะบูลี
กับแขวงเวียงจันทน์ ห่างจากชายแดนไทย – ลาว จังหวัดเลยประมาณ 2 กม. ห่างจากเมืองซะนะคาม แขวงเวียงจันทน์
ประมาณ 25 กม. ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ 155 กม. และห่างจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ปากลายประมาณ 84 กม.
มีลักษณะเป็นฝายน้ำล้น (Run-of-River) มีกำลังผลิตติดตั้ง 684 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้ามีความยาว 350 เมตร และสูง 58 เมตร
ผู้พัฒนาโครงการฯ คือ บริษัท Datang (Lao) Sanakham Hydropower จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท Datang International
Power Generation จำกัด ของจีน มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 2,073 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้พัฒนาจะใช้งบประมาณจำนวน
27.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากมูลค่าการลงทุนสำหรับการบรรเทาผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม คาดว่าจะเริ่มก่อสร้าง
ในปี 2563 และแล้วเสร็จพร้อมเริ่มผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ส่งจำหน่ายให้ไทยเป็นหลักในปี 2571

สปป. ลาวได้ส่งโครงการไฟฟ้าพลังน้ำซะนะคามเข้าสู่การปรึกษาหารือล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. 2562 ภายหลังจากส่ง
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางเข้าสู่กระบวนการไม่นาน ทั้งนี้ เพื่อให้การปรึกษาหารือมีคุณภาพ คณะกรรมการร่วม
จะพิจารณาโครงการดังกล่าวภายหลังจากการปรึกษาหารือโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางแล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการ
ร่วมจะจัดการประชุมเพื่อจัดทำแถลงการณ์ร่วมและแผนปฏิบัติการร่วมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ หลวงพระบางในวันที่ 4 มิ.ย. 2563

ปัจจุบันมีโครงการบนแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงสายประธานที่ยื่นเข้าสู่กระบวนการ PNPCA จำนวน 49 โครงการ แบ่งออกเป็น
โครงการจากกัมพูชา 3 โครงการ ไทย 2 โครงการ เวียดนาม 14 โครงการ และ สปป. ลาว 30 โครงการ ในส่วนของ สปป. ลาว
นอกจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำซะนะคามแล้วยังมีโครงการบนแม่น้ำโขงสายประธานอื่น ๆ ของ สปป. ลาวอีก 5 โครงการ 
ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ดอนสะโฮง ปากแบง ปากลาย และหลวงพระบาง

ที่มา: เว็บไซต์คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) วันที่ 11 พ.ค. 2563
http://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/laos-to-undertake-prior-consultation-for- sanakham-hydropower-project/

05/22/2020กลับหน้าหลัก