กฎระเบียบที่ควรรู้

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือลงทุนพัฒนาเขตเทคโนโลยีระดับสูงลาว – จีน

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2563 ศ.ดร. บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป. ลาว และนายคำพัน
สิดทิดำพา เจ้าแขวงเวียงจันทน์ เป็นประธานร่วมการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการศึกษา ความเป็นไปได้
ในการร่วมมือลงทุนพัฒนาเขตเทคโนโลยีระดับสูงลาว – จีน โดยมีรองเจ้าแขวงเวียงจันทน์ หัวหน้ากรม/สถาบัน
เจ้าเมืองและผู้แทนแผนกที่เกี่ยวข้องของแขวงเวียงจันทน์ และภาคเอกชนเข้าร่วม

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล สปป. ลาว โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป. ลาว
กับบริษัท พัฒนาเทคโนโลยีเอ็นตี้ (ปักกิ่ง) จำกัด และบริษัท Investment and Hydro Power Consultant Sole จำกัด
มูลค่าการลงทุนเบื้องต้น 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้นคว้าและ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นระบบ เพื่อก้าวไปสู่การผลิตสินค้าและให้บริการตามศักยภาพ
ของ สปป. ลาว โดยกำหนดพื้นที่พัฒนา 2 เขต ได้แก่ (1) เขตที่ 1 บ้านดอนติ้ว (ห้วยยาง) เมืองไซทานี นครหลวงเวียงจันทน์
บนเนื้อที่ 45 เฮกตาร์ มี 5 ศูนย์ คือ ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนา ศูนย์จัดแสดงและหอประชุม ศูนย์พัฒนาวิสาหกิจ สำนักงาน
และเขตที่พักอาศัย และ (2) เขตที่ 2 เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ บนเนื้อที่ 200 เฮกตาร์ มี 9 ศูนย์ คือ สำนักงาน
ศูนย์การแพทย์เพื่อสุขภาพ ศูนย์บริการสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน นักธุรกิจ นักวิทยาศาสตร์ และนักท่องเที่ยว
ศูนย์บริการขนส่งสาธารณะ เขตเทคโนโลยี โทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ต ศูนย์พลังงานทดแทนแบบใหม่
ศูนย์อำนวยความสะดวกและบริการ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอัจฉริยะ และศูนย์การผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีระดับสูง

เมื่อแล้วเสร็จ โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ สปป. ลาวในการยกระดับการใช้เทคโนโลยีจากการผลิตอุตสาหกรรม
แบบดั้งเดิมเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิต การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้แก่ผลิตภัณฑ์
ของ สปป. ลาว เพิ่มทางเลือกแก่การอุปโภคและบริโภคผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่มีคุณภาพมากขึ้น ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ทันสมัย การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคุณภาพสูงขึ้น และระบบขนส่งสาธารณะ
ได้รับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสร้างงานและรายได้ให้ประชาชน ไม่ต่ำกว่า 30,000 คน
อีกทั้งจะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนของ สปป. ลาว

ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. เศรษฐกิจการค้า วันที่ 15 พ.ค. 2563
 https://laoedaily.com.la/2020/05/15/78168/

05/22/2020กลับหน้าหลัก