กฎระเบียบที่ควรรู้

ธนาคารแห่ง สปป. ลาว จัดการประชุมร่วมกับธนาคารพาณิชย์เพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563 นายสอนไซ สิดพะไซ ผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว (BOL) เป็นประธานการประชุมร่วมกับ
ธนาคารพาณิชย์เพื่อติดตามการดำเนินมาตรการและนโยบายรัฐบาลในการลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ต่อเศรษฐกิจลาว โดยเฉพาะการออกนโยบายสินเชื่อของ BOL เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินช่วยเหลือ
ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ

ในช่วงเดือน เม.ย. 2563 ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินใน สปป. ลาวรวม 31 แห่งได้เลื่อนชำระต้นทุน และดอกเบี้ย
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และสนองวงเงินกู้ใหม่ให้แก่ลูกค้าของตนรวม 6,168 ราย รวมเป็นเงิน 1,452.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(แบ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ 21 แห่ง ผ่อนผันสินเชื่อให้ลูกค้า 4,918 ราย รวมเป็นเงิน 1,445 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสถาบันการเงิน
10 แห่ง ผ่อนผันสินเชื่อให้แก่ลูกค้า 1,250 ราย รวมเป็นเงิน 7.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ดังนั้น เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์มีแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563 BOL จึงออกข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการสินเชื่อเพื่อ
ส่งเสริมการผลิตและลดผลกระทบ ซึ่งเป็นโครงการเฉพาะกิจและใช้งบประมาณของ BOL เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วม
โครงการมีกำลังทุนในการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ระยะเงินกู้ยาว มีระยะการปลอดหนี้ต้นทุนให้บุคคล ผู้ประกอบการ SMEs
และ MSMEs ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ เพื่อฟื้นฟูธุรกิจได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยเน้นธุรกิจ
การผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศและเพื่อส่งออก การผลิตอาหารสินค้าอุปโภค และบริโภค การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ การผลิตและ
แปรรูปสินค้าเกษตร การท่องเที่ยวและการบริการ และหัตถกรรม

ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. เวียงจันทน์ใหม่ วันที่ 27 พ.ค. 2563
https://v2.vientianemai.net/archives/4285
และเว็บไซต์ธนาคารแห่ง สปป. ลาว วันที่ 28 พ.ค. 2563
https://www.bol.gov.la/fileupload/28-05-2020_1590646159.pdf

06/04/2020กลับหน้าหลัก