กฎระเบียบที่ควรรู้

สปป. ลาวลดขั้นตอนการเริ่มต้นทำธุรกิจลงจาก 10 ขั้นตอน เหลือ 3 ขั้นตอน

นายวันมีไซ ดวงพะจัน รองหัวหน้ากรมทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว
รายงานความคืบหน้าและแผนการลดขั้นตอนในการเริ่มต้นทำธุรกิจใน สปป. ลาวต่อที่ประชุมสรุปผล การดำเนินงาน
ด้านอุตสาหกรรมและการค้าปี 2562 ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 และแผนการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนหลัง
ของปี 2563 เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2563 ดังนี้

ที่ผ่านมารัฐบาล สปป. ลาวได้ปรับปรุงกฎระเบียบและกลไกการประสานงานในการเริ่มต้นทำธุรกิจ ในสปป. ลาว
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมฯ ได้ออกกฎระเบียบต่าง ๆ เช่น ข้อตกลงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ ซึ่งช่วยลดต้นทุน
ระยะเวลา และขั้นตอนให้นักลงทุนจาก 10 ขั้นตอน เหลือ 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ ผู้ขึ้นทะเบียน
จะได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี พร้อมกับใบทะเบียนวิสาหกิจภายใน 10 วัน (2) การจดทะเบียนตราประทับ ภายในระยะเวลา 5 วัน
และ (3) การจดทะเบียนประกันสังคม ภายใน 1 – 2 วัน ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวได้จะช่วยลด
ระยะเวลาการเริ่มต้นทำธุรกิจจาก 228 วัน หรือเฉลี่ย 174 วัน เหลือไม่เกิน 17 วันเพื่อให้การอำนวยความสะดวกเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน กระทรวงอุตสาหกรรมฯ ได้เผยแพร่กฎระเบียบและคำสั่งฉบับใหม่เกี่ยวกับการปรับปรุงตัวชี้วัดที่ 1 (การเริ่มต้นทำธุรกิจ)
ให้แก่หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจให้แก่นักลงทุน นอกจากนี้ กรมทะเบียนฯ ได้พัฒนาโปรแกรม
กำหนดระยะเวลาการออกใบทะเบียนวิสาหกิจสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนา
โปรแกรมดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. 2563 เป็นต้นมา
สถิติผู้ยื่นขอจดทะเบียนวิสาหกิจใหม่ ณ วันที่ 31 พ.ค. 2563 มีทั้งหมด 3,615 บริษัท เฉลี่ยระยะเวลาออกใบทะเบียนวิสาหกิจ
2 วันทำการ ในเดือน มิ.ย. 2563 มีผู้ยื่นขอจดทะเบียนวิสาหกิจใหม่ 1,195 บริษัท เฉลี่ยระยะเวลาออก ใบทะเบียนวิสาหกิจ 1 วันครึ่ง
(วันทำการ) โดยการขึ้นทะเบียนกับกรมทะเบียนฯ ใช้เวลา 2 วันทำการ นครหลวงเวียงจันทน์ใช้เวลา 3 วันทำการ และบางแขวง
ใช้เวลาเพียง 1 วันทำการ

ในอนาคตกรมทะเบียนฯ จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานป้องกันความสงบและแรงงานและสวัสดิการสังคม
ในการปรับปรุงและลดขั้นตอนการเริ่มทำธุรกิจจาก 3 ขั้นตอน เหลือเพียง 1 ขั้นตอน คือ การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ เพื่อลดค่าใช้จ่าย
และระยะเวลาแก่นักลงทุน

นอกจากนี้ กรมทะเบียนฯ อยู่ระหว่างการเตรียมจัดตั้งคณะทำงานการปรับปรุงตัวชี้วัดที่ 1 (การเริ่มต้น ทำธุรกิจ) เพื่อเป็นกลไก
ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีผู้แทนจาก 7 หน่วยงาน ได้แก่ การค้าและอุตสาหกรรม
โยธาธิการและขนส่ง แถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว ป้องกันความสงบ แรงงานและสวัสดิการสังคม แผนการและการลงทุน
และสภาการค้าและอุตสาหกรรม เข้าร่วม ซึ่งเป็นผลจากการประชุม Lao Business Forum ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562

ที่มา: นสพ. เศรษฐกิจการค้า วันที่ 11 ส.ค. 2563

08/21/2020กลับหน้าหลัก