กฎระเบียบที่ควรรู้

ลาวเร่งพัฒนาการผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น

กรมนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว รายงานว่า ในปี 2562 ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า
ในสปป. ลาวเพิ่มขึ้นเป็น 6,595 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง และอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 9,401 กิโลวัตต์ชั่วโมง ในปี 2563 และ
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 13,621 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2568 โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 ต่อปี โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 47 และอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 52 ภายในปี 2568

ในปี 2562 รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) มีรายได้จากภาคอุตสาหกรรม 221 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภาคครัวเรือน 143 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และภาคธุรกิจ 109 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลสถิติระบุว่าอัตราการใช้ไฟฟ้าในช่วงปี 2543 - 2560 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 13.5 - 14 ต่อปี
ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมในช่วงปี 2556 - 2561 มีการเติบโตสูงสุด ทั้งนี้ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ สปป. ลาวในปี 2561 อยู่ที่
1,179 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง และเพิ่มเป็น 6,565 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2562 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.7) ขณะนี้ภาคครัวเรือนของ
สปป. ลาวมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 93.54 และหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 91.88

ในปี 2562 EDL ส่งออกไฟฟ้าไปไทย กัมพูชา เมียนมา และมาเลเซียรวม 1,430 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นมูลค่าการจำหน่าย
ไฟฟ้า 71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดว่าในปี 2563 จะสามารถส่งออกไฟฟ้า 3,575 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง และเพิ่มเป็น 6,017 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
ภายในปี 2568 โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10.9 ต่อปี ปัจจุบัน สปป. ลาว มีโครงการไฟฟ้าพลังน้ำทั้งหมด 78 แห่ง รวมกำลังการผลิตติดตั้ง
9,972 เมกะวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 52,211 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าชีวมวล 4 แห่ง และโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 6 แห่ง โครงการส่วนใหญ่จะบริหารจัดการโดยผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณการส่งออกไฟฟ้า
จากร้อยละ 15 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2562 และมีมูลค่าการส่งออกไฟฟ้าเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2554 - 2562 รวมอยู่ที่ 7,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

หมายเหตุ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 9,020 กีบ

ที่มา: นสพ. Vientiane Times วันที่ 23 ก.ย. 2563

10/02/2020กลับหน้าหลัก