กฎระเบียบที่ควรรู้

รัฐบาล สปป. ลาวปรับปรุงมาตรฐานการลงทุนในกิจการขุดค้นและสำรวจแร่ธาตุ

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2563 ดร. คำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาวได้ลงนามคำแนะนำเกี่ยวกับ
มาตรฐานการลงทุนในกิจการขุดค้นและสำรวจแร่ธาตุ เพื่อกำหนดมาตรฐานการลงทุนในกิจการดังกล่าวให้มีความชัดเจน
โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ อันจะนำประโยชน์สูงสุดมาให้รัฐบาล ส่วนท้องถิ่น และผู้ลงทุน รวมทั้งป้องกันการจองพื้นที่
สัมปทานเพื่อมอบโอนหรือขายสิทธิสัมปทานโดยมิได้รับอนุญาตจากรัฐบาล ซึ่งคำแนะนำดังกล่าวมีผลบังคับใช้ก่อนที่
จะมีการเปิดรับข้อเสนอการลงทุนด้านเหมืองแร่ในปี 2564 โดยก่อนหน้านี้สำนักงานนายกรัฐมนตรี สปป. ลาวได้ออกประกาศ
ระงับการพิจารณาข้อเสนอการลงทุนใหม่ทั้งหมดและข้อเสนอต่ออายุโครงการ

คำแนะนำฉบับนี้กำหนดให้นักลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนในกิจการสำรวจแร่ธาตุโลหะที่มีค่า เช่น ทองคำ เงิน และแพลทินัม
จะต้องมีเงินทุนอย่างน้อย 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับโลหะที่มีค่าต่ำกว่านั้นจะใช้ทุนขั้นต่ำลดหลั่นลงมา ทั้งนี้ นักลงทุน
จะต้องเพิ่มทุนจำนวน 1 เท่าของเงินลงทุนตอนแรกในช่วงเวลาที่เสนอดำเนินการสำรวจแร่ธาตุ นอกจากนี้ นักลงทุนหรือบริษัท
ที่ขออนุญาตลงทุนในกิจการขุดค้นและสำรวจแร่ธาตุต้องเป็นนิติบุคคลหรือบริษัทที่เคยลงทุนและมีประสบการณ์ในกิจการเกี่ยวกับ
เหมืองแร่อย่างน้อย 5 ปี สำหรับนักลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินธุรกิจเหมืองแร่จะต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญ
หรือบริษัทที่มีประสบการณ์เพื่อดำเนินโครงการด้านเหมืองแร่ เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ได้รับสัมปทานบางรายไม่มีเงินทุนหรือ
ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค เพียงพอที่จะดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและนักลงทุนบางรายจองโครงการสัมปทาน
เพื่อขายต่อ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลให้การดำเนินกิจการสำรวจและขุดค้นแร่ธาตุขาดประสิทธิภาพและบางกรณีก่อให้เกิดมลพิษ 
ต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง บางโครงการดำเนินการล่าช้าหรือไม่ตรงตามข้อตกลงที่ระบุสัมปทาน

เมื่อเดือน มิ.ย. 2563 รัฐบาล สปป. ลาวได้รายงานในที่ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 9 ของสภาแห่งชาติชุดที่ 8 ว่า ได้ถอนใบอนุญาต
การลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่นักลงทุนละเมิดข้อตกลง รวม 82 โครงการ อาทิ โครงการที่ ไม่สามารถดำเนินการหรือดำเนินการล่าช้า
เกินที่กำหนด หรือขายต่อโครงการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล ดังนั้น กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาวจึงออกคำแนะนำใหม่
ที่กำหนดมาตรฐานไว้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกัน การจองโครงการเพื่อขายต่อหรือโอนโดยมิได้รับอนุญาต นอกจากนี้ สำนักงานนายกรัฐมนตรี
ได้ขอให้กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาวระงับการพิจารณาข้อเสนอการลงทุนในกิจการเหมืองแร่ใหม่ทั้งหมด ซึ่งมีผลบังคับใช้
จนถึงปลายปี 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการที่อนุมัติไปก่อนหน้านี้

ที่มา: นสพ. Vientiane Times วันที่ 16 ก.ย. 2563
http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Govt_180.php

10/09/2020กลับหน้าหลัก