กฎระเบียบที่ควรรู้

เขตเศรษฐกิจพิเศษไซเสดถานครหลวงเวียงจันทน์และบริษัท China Mobile International (สิงคโปร์) ร่วมก่อตั้งเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2564 บริษัท ร่วมทุนลาว - จีน จำกัด และบริษัท China Mobile International (สิงคโปร์) ร่วมลงนาม
ความตกลงว่าด้วยกรอบความร่วมมือยุทธศาสตร์ผ่านระบบ cloud เพื่อก่อตั้งเมืองอัจฉริยะ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ไซเสดถานครหลวงเวียงจันทน์และเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลพื้นฐาน

ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้กลายเป็น
เมืองอัจฉริยะ อีกทั้งลดต้นทุนในการบริหารและดำเนินงาน ยกระดับขีดความสามารถในการบริการ และส่งเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ทั้งสองฝ่ายจะใช้ความได้เปรียบด้านทรัพยากรทุกประเภทเพื่อเปลี่ยนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ให้เป็นศูนย์รวมของทรัพยากรและการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

บริษัท ร่วมทุนลาว - จีน จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 เป็นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัท ลงทุนและก่อสร้างมณฑลยูนนานหุ้นส่วน
จำกัด กับองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ ในการลงทุนก่อสร้างและบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษไซเสดถา ซึ่งเป็นความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาล สปป. ลาวกับรัฐบาลจีน โครงการดังกล่าวได้รับ การบรรจุในแผนปฏิบัติงานคู่ร่วมชะตากรรมลาว - จีน

บริษัท China Mobile International เป็นบริษัทลูกของ China Mobile ซึ่งมีสาขาที่สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ 37 สาขา ทั่วโลก
มีสายเคเบิ้ลใต้ทะเลและบนบกกว่า 70 เส้น ที่ผ่านมาได้ขยายธุรกิจในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้เพื่อให้บริการด้านระบบข้อมูลข่าวสาร
ให้วิสาหกิจในประเทศที่มีความร่วมมือภายใต้ Belt and Road Initiative รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
ภายใต้ข้อริเริ่มดังกล่าว

ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. เศรษฐกิจ การค้า วันที่ 13 พ.ค. 2564
https://laoedaily.com.la/2021/05/13/94528/

05/21/2021กลับหน้าหลัก