กฎระเบียบที่ควรรู้

นโยบายและมาตรการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโควิด 19 ของ สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2564 ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ได้ออกแจ้งการเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการลด
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรควิด 19 มีรายละเอียด ดังนี้

1. ด้านนโยบายการเงิน
    1.1 ยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้สำหรับเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างภาครัฐและภาคเอกชนที่มีรายได้ต่ำกว่า 5 ล้านกีบ และ MSMEs
เป็นเวลา 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 2564)
    1.2 ขยายเวลาการส่งรายงานทางการเงินและผลประกอบการปี 2563 ของวิสาหกิจไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564
    1.3 ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมการใช้ถนนไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564
    1.4 ยกเว้นการเก็บภาษีอากรสำหรับการนำเข้าสินค้าเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคโควิด 19 เช่น วัคซีน หน้ากากอนามัย
น้ำยาล้างมือ ถุงมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ และอุปกรณ์การแพทย์อื่น ๆ ที่จำเป็น ในกรณี ที่นำเข้าเชิงพาณิชย์ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
    1.5 มอบหมายให้กระทรวงการเงิน สปป. ลาว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณานโยบายลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ในอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อการจัดเก็บงบประมาณรายได้ประจำปี 2564

 2. ด้านนโยบายสินเชื่อ
     2.1 สานต่อนโยบายผ่อนผันด้านสินเชื่อให้กับลูกค้าเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรควิด 19 เช่น การเลื่อนเวลาชำระเงินต้นและดอกเบี้ย การปรับลดอัตราดอกเบี้ย
และค่าธรรมเนียม การอนุมัติเงินกู้วงเงินใหม่
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการจัดชั้นหนี้
     2.2 สานต่อนโยบายการสร้างความเข้มแข็งด้านแหล่งทุนในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า
การส่งออกและธุรกิจ SMEs และ MSMEs เช่น แหล่งทุนจากโครงการสินเชื่อเฉพาะกิจ ของธนาคารแห่ง สปป. ลาว
แหล่งทุนเพื่อส่งเสริมกองทุน SMEs ของรัฐบาล สปป. ลาว และเงินกู้จากธนาคารพัฒนาแห่งชาติจีน (CDB)

3. ด้านนโยบายอื่น ๆ
    3.1 สานต่อนโยบายอุดหนุนและช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบ โดยระงับหรือเลื่อนการส่งเงิน
เข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับบริษัทที่หยุดกิจการชั่วคราวและงดจ่ายเงินเดือนให้กับแรงงาน ซึ่งแรงงานจะยังคงได้สิทธิ
เบิกค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งสำรวจข้อมูลและให้ความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบเป็นรายกรณี
และพิจารณานโยบายเกี่ยวกับการจ่ายเงินสมทบและเงินอุดหนุน ให้แรงงานในช่วงหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากการระบาด
ของโรคโควิด 19
    3.2 สานต่อนโยบายช่วยเหลือประชาชน โดยการลดค่าน้ำประปา ไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต ค่าเก็บขยะ รวมถึงเลื่อนการชำระ
ค่าน้ำประปาเดือน พ.ค. – ก.ค. 2564 หรือตามความเหมาะสม

4. ด้านมาตรการ
    4.1 มอบหมายให้กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนคาดการณ์เศรษฐกิจมหภาค
ปี 2564 เพื่อปรับตัวเลขการคาดการณ์ และเสนอต่อสภาแห่งชาติเพื่อพิจารณา ในกรณีที่มีความจำเป็น รวมทั้งตรวจสอบและผลักดัน
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของต่างประเทศและโครงการที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้
    4.2 มอบหมายให้กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เร่งจัดเก็บงบประมาณรายได้จากหน่วยงานที่มีศักยภาพและไม่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการระบาดของโรควิด 19 โดยให้เร่งยกระดับการจัดเก็บรายได้ให้มีความทันสมัย ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดเก็บรายได้ กำหนดมาตรการระงับหรือลดงบประมาณรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อลดการขาดดุลงบประมาณ โดยลดรายจ่าย
ด้านบริหารของหน่วยงานส่วนกลางร้อยละ 15 ของแผนประจำปี (ยกเว้นด้านสาธารณสุข ความมั่นคง ศูนย์เลือดแห่งชาติ
และหน่วยงานที่มีความจำเป็น) และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของแผนประจำปี รวมทั้งลดรายจ่ายบางรายการ เช่น
รายจ่ายด้านการบริหารที่ไม่มีความจำเป็น รายจ่ายใหม่ เงินสมทบสิ่งปลูกสร้าง นอกจากนี้ ให้เบิกจ่ายงบประมาณสำหรับ
โครงการลงทุนที่มีความสำคัญ อันดับต้น เช่น โครงการที่เลื่อนการชำระจากปี 2563 และโครงการที่มีความจำเป็น
ตามแผนประจำปี 2564 และให้ร่วมกับกระทรวงแผนการฯ พิจารณาเลื่อนชำระโครงการลงทุนที่มีความจำเป็นอีกจำนวนหนึ่งไปเป็นปี 2565
    4.3 มอบหมายให้ธนาคารแห่ง สปป. ลาว สานต่อนโยบายด้านการเงินให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สร้างเสถียรภาพทางการเงิน
ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินนโยบายผ่อนผันสินเชื่อ และสร้างความเข้มแข็งด้านแหล่งทุน
ในการส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศ SMEs และการส่งออก รวมทั้งสานต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับธนาคารและสถาบันการเงิน
ที่ไม่ใช่ธนาคารพร้อมกับส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการเงินของประชาชน
     4.4 มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดนโยบายคุ้มครอง ติดตาม
และตรวจสอบราคาสินค้าในตลาดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ รวมทั้งตรวจสอบบริษัทนำเข้าสินค้าเพื่อให้มีปริมาณสินค้าโดยเฉพาะอุปกรณ์
ทางการแพทย์และยารักษาโรคเพียงพอต่อความต้องการ ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขอนำเข้าสินค้าที่มีความจำเป็น
บางประเภทที่ยังมีปริมาณไม่เพียงพอ และเจรจากับประเทศ คู่ค้าเพื่ออำนวยความสะดวกการส่งออกสินค้าของ สปป. ลาว
    4.5 มอบหมายให้กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว กำหนดมาตรการส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ โดยสนับสนุนพันธุ์พืช
และสัตว์ เทคนิค อุปกรณ์ และองค์ความรู้ และเร่งแก้ไขอุปสรรคให้แก่ภาคเอกชน ที่ลงทุนด้านการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน 
    4.6 มอบหมายให้กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว กำหนดมาตรการผลักดันและส่งเสริมโครงการด้านพลังงานและเหมืองแร่
ที่ได้รับการอนุมัติการลงทุนแล้วให้สามารถดำเนินโครงการได้ และการร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ของบริษัทไฟฟ้าลาวอย่างเร่งด่วน
    4.7 มอบหมายให้กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว แก้ไขข้อมูลข่าวสาร ที่บิดเบือนและโจมตีรัฐบาล
ประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ การปรับเปลี่ยน จากสังคมผู้บริโภคเป็นสังคมการผลิต รวมทั้ง
การเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว และการผลักดันโครงการ ลาวเที่ยวลาวให้ขยายตัว
    4.8 มอบหมายให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป. ลาว เร่งสำรวจข้อมูลแรงงานที่ว่างงานและได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรควิด 19 เพื่อจัดการฝึกอบรมให้แก่แรงงานเพื่อให้เข้าสู่ระบบการจ้างงานโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะ
ในโครงการลงทุนของต่างประเทศที่มีความต้องการแรงงานจำนวนมาก
    4.9 มอบหมายให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว ออกกฎหมาย มาตรการ และกลไกเพื่อแก้ไขปัญหาการนำเข้า
และส่งออกสินค้า และการขนส่งสินค้าภายในประเทศ โดยให้ลดขั้นตอนและระยะเวลานำเข้าและส่งออกสินค้าตามด่านสากล
ให้สั้นลง เพิ่มการติดตาม ตรวจสอบ และอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าภายใน ประเทศ รวมทั้งร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสานต่อการ พิจารณาอนุญาตเที่ยวบินเช่าเหมาลำ โดยเฉพาะของสายการบินลาวให้เพิ่มขึ้น
    4.10 มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สปป. ลาว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์
นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ให้ชาวต่างชาติ
รวมถึงนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานใน สปป. ลาว

ที่มา: แจ้งการห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว เลขที่ 532/หสนย. ลงวันที่ 20 พ.ค. 2564 เรื่องการชี้นำเกี่ยวกับ
การดำเนินนโยบายและมาตรการแก้ไขผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด ของโรคโควิด 19

05/28/2021กลับหน้าหลัก