กฎระเบียบที่ควรรู้

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในเดือน เม.ย. 2564

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม และการค้า สปป. ลาว
รายงานว่า เดือน เม.ย. 2564 สปป. ลาวมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมาณ 918 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย
มูลค่าการส่งออกประมาณ 427 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนำเข้าประมาณ 491 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาว
ได้ดุลการค้าประมาณ 64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่า การนำเข้าและส่งออกดังกล่าวไม่รวมมูลค่าการส่งออกไฟฟ้า

นเดือน เม.ย. 2564 สินค้าส่งออกสำคัญของ สปป. ลาว ประกอบด้วยทองแท่ง 74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แร่ทอง 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
กล้วย 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มันสำปะหลัง 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องนุ่งห่ม 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กาแฟ (ยังไม่ได้แปรรูป) 
9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผลไม้ 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยางพารา 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ น้ำตาล 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไม้แปรรูปกึ่งสำเร็จรูป
และสำเร็จรูป 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่งออกไปยังจีนมูลค่าประมาณ 192 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เวียดนาม 76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ไทย 64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สวิตเซอร์แลนด์ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเยอรมนี 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้านำเข้าที่สำคัญของ สปป. ลาว ประกอบด้วยเครื่องจักรกล (ไม่รวมเครื่องยนต์) 61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยานพาหนะ
(ไม่รวมรถไถนาและรถจักรยานยนต์) 39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ น้ำมันดีเซล 38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัญมณีและหินกึ่งมีค่า 26 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เหล็กและอุปกรณ์ที่ทำจากเหล็กและเหล็กกล้า 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องดื่ม (น้ำ น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง) 
22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เยื่อไม้และเศษกระดาษ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อะไหล่รถ (รวมทั้งยางรถ กระจก โซ่รถ) 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และน้ำมันเบนซินและเบนซินพิเศษ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โดยนำเข้าจากไทยมูลค่าประมาณ 233 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จีน 108 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เวียดนาม 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
สหรัฐอเมริกา 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และญี่ปุ่น 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา: เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว วันที่ 25 พ.ค. 2564
https://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/display&id=2296

ข้อมูลเพิ่มเติม
1. มูลค่าการนำเข้าและส่งออกเดือน เม.ย. 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.53 เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. 2563 โดยการส่งออกเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 105.28 และการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.43 ประเทศที่ สปป. ลาวส่งออกหลักยังคงอันดับเดิม คือ จีน เวียดนาม 
และไทยตามลำดับ และประเทศนำเข้าหลักยังคงอันดับเดิม คือ ไทย จีน และเวียดนามตามลำดับ
2. มูลค่าการนำเข้าและส่งออกเดือน เม.ย. 2564 ลดลงร้อยละ 27.60 เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. 2564 โดยการส่งออกลดลง
ร้อยละ 35.78 และการนำเข้าลดลงร้อยละ 18.57 ประเทศที่ สปป. ลาวส่งออกหลักยังคงอันดับเดิม คือ จีน เวียดนาม 
และไทยตามลำดับ และประเทศนำเข้าหลักยังคงอันดับเดิม คือ ไทย จีน และเวียดนามตามลำดับ

06/04/2021กลับหน้าหลัก