กฎระเบียบที่ควรรู้

โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรของ สปป. ลาว

ในช่วงปี 2561 – 2567 ธนาคารโลกและรัฐบาล สปป. ลาวจัดสรรทุน 29.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับดำเนินโครงการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรของ สปป. ลาว ทุนดังกล่าวประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากธนาคารโลก 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
งปม. ของรัฐบาล สปป. ลาว 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ และกลุ่ม การผลิตของเกษตรกร 3.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกระทรวงกสิกรรม
และป่าไม้ สปป. ลาวจะดำเนินโครงการ ร่วมกับแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงไซยะบูลี เวียงจันทน์ บอลิคำไซ คำม่วน และ
นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของห่วงโซ่ทางการเกษตรตั้งแต่การผลิตจนถึงหลังการเก็บเกี่ยวของพืช 3 ชนิด 
ได้แก่ ข้าว ผัก และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อขยายผลผลิตทางการเกษตรโดยการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุนแรงงาน
และต้นทุนการผลิต โครงการดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการเกษตร การเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันทางการเกษตร และการบริหารจัดการโครงการ

การดำเนินโครงการในนครหลวงเวียงจันทน์ได้รับการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนจำนวน 4,496,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยเงินกู้ยืม
จากธนาคารโลก 3,626,000 ดอลลาร์สหรัฐ เงินสมทบจากกลุ่มการผลิตของเกษตรกร 768,000 ดอลลาร์สหรัฐ และรัฐบาล สปป. ลาว 
100,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 11,000 เฮกตาร์ในเมืองหาดซายฟอง เมืองปากงึม และเมืองไซทานี 
และครอบคลุม 51 หมู่บ้าน 79 กลุ่มเกษตรกร และมีผู้รับผลประโยชน์ทั้งสิ้น 7,246 ราย

ณ เดือน พ.ค. 2564 นครหลวงเวียงจันทน์สามารถจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 76 กลุ่ม ประกอบด้วย 23 กลุ่ม ในเมืองหาดซายฟอง 26 กลุ่ม
ในเมืองไซทานี และ 27 กลุ่มในเมืองปากงึม แบ่งออกเป็นกลุ่มขยายเมล็ดพันธุ์ 18 กลุ่ม กลุ่มผลิตข้าวเพื่อการพาณิชย์ 27 กลุ่ม 
และกลุ่มปลูกผัก 31 กลุ่ม โครงการดังกล่าวจะปล่อยเงินทุนช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงระบบชลประทาน พัฒนาทักษะและความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่เทคนิคและเกษตรกร รวมถึงการจัดชื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มผลผลิตทั้งในช่วงการผลิตและหลังเก็บเกี่ยว

สำหรับกลุ่มการผลิตของเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนเงินทุน 16,000 ดอลลาร์สหรัฐ บนเงื่อนไขว่า ต้องนำเงินทุน 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ไปลงทุนในเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการรับรอง อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเพิ่มการผลิตและผลผลิต เช่น การเตรียมที่ดิน เมล็ดพันธุ์ การจัดเก็บ 
การติดฉลาก การขนส่ง การติดตั้งน้ำประปาและไฟฟ้า

นอกจากนี้ โครงการฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนกลุ่มการผลิตของเกษตรกรในการพัฒนาแผนการลงทุน โดยในนครหลวงเวียงจันทน์
ตั้งเป้าไว้ 76 ทุนเพื่อสนับสนุน 76 กลุ่มการผลิตของเกษตรกร โดยแต่ละกลุ่ม จะได้รับเงินทุนเมื่อได้รับการอนุมัติจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: นสพ. Vientiane Times วันที่ 27 พ.ค. 2564

06/04/2021กลับหน้าหลัก