กฎระเบียบที่ควรรู้

สรุปผลดำเนินงานตามแผนงบประมาณในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2564

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2564 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธาน การประชุมสรุปผลดำเนินงาน
ตามแผนงบประมาณในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2564 และคาดการณ์แผนงบประมาณของทั้งปี 2564 โดยมีรองรัฐมนตรี
หัวหน้ากรม รองหัวหน้ากรม และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงการเงิน สปป. ลาวเข้าร่วม

ดร. บุนเหลือ สินไซวอละวง รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว รายงานว่า ในปี 2564 แผนงบประมาณแห่งรัฐที่สภาแห่งชาติ
รับรองมีจำนวน 27,629 พันล้านกีบ ประกอบด้วยรายรับภายในประเทศ 25,209 พันล้านกีบ ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า 2,420 พันล้านกีบ
รายจ่าย 31,583 พันล้านกีบ การขาดดุลงบประมาณ 3,955 พันล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของ GDP (มูลค่า 182,603 พันล้านกีบ)
ในช่วงเดือนเม.ย. - พ.ค. 2564 รัฐบาล สปป. ลาวสามารถจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณได้เพียง 3,400 พันล้านกีบ เนื่องจากมาตรการ
เลื่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทำให้การจัดเก็บรายรับไม่บรรลุตามแผนที่วางไว้

สำหรับผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2564 ภาครัฐสามารถจัดเก็บรายรับได้ 8,744 พันล้านกีบ
คิดเป็นร้อยละ 31.65 ของแผนประจำปี แบ่งออกเป็น (1) รายรับภายในประเทศ 7,820 พันล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 31.02 ของแผน
(เพิ่มขึ้น 940 พันล้านกีบ หรือร้อยละ 13.68 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา) ประกอบด้วยรายรับจากส่วนกลาง 
6,258 พันล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 31.86 ของแผนการปี และส่วนท้องถิ่น 1,562 พันล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 28.07 ของแผนการปี
และรายรับอื่น ๆ 924 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2) รายจ่าย 8,368 พันล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 26.49 ของแผน ประกอบด้วยรายจ่าย
ส่วนกลาง 5,713 พันล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 23.87 ส่วนท้องถิ่น 2,655 พันล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 34.71 ของแผน โดยรายจ่าย
ส่วนใหญ่ คือ เงินเดือน เงินตามนโยบายต่าง ๆ รายจ่ายสำรอง และการชำระหนี้

อย่างไรก็ตาม คาดว่าการจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณในปี 2564 มีมูลค่าทั้งหมด 23,778 พันล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 86.06 ของแผน
แบ่งออกเป็น (1) รายรับภายในประเทศ 21,626 พันล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 84.72 ของแผน ซึ่งต่ำกว่าแผน 3,851 พันล้านกีบ และ
เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เพียง 948 พันล้านกีบ ประกอบด้วยรายรับจากภาษี 10,112 พันล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 83.49 ของแผน
ค่าธรรมเนียมศุลกากร 7,700 พันล้านกีบ คิดเป็น ร้อยละ 93.9 ของแผน การคุ้มครองทรัพย์สินของรัฐ 2,200 พันล้านกีบ
คิดเป็นร้อยละ 99 ของแผน และ การคุ้มครองวิสาหกิจที่รัฐลงทุนและการประกันภัย 1,614 พันล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 68.97 ของแผน
สำหรับรายรับจากการช่วยเหลือแบบให้เปล่าคาดว่าจะสามารถปฏิบัติได้ตามแผนร้อยละ 100

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 9,429 กีบ

ที่มา: เว็บไซต์กระทรวงการเงิน สปป. ลาว วันที่ 3 มิ.ย. 2564
https://www.mof.gov.la/index.php/2021/06/03/sa-lorb-vk-ngangn-5-deuan-ton-pi/

06/11/2021กลับหน้าหลัก