กฎระเบียบที่ควรรู้

รัฐบาล สปป. ลาวกู้เงิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเกาหลีใต้

นายวันทอง บุดตะนะวง หัวหน้ากรมการขนส่งทางน้ำ กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว กล่าวว่า รัฐบาล สปป. ลาว
จะกู้เงินแบบดอกเบี้ยผ่อนปรนจากกองทุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ (EDCF) จำนวน 500 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้ในโครงการที่มีความสำคัญลำดับต้นของรัฐบาล 14 โครงการ อาทิ โครงการป้องกันดินถล่มในแขวง
ที่มีความจำเป็น 6 โครงการ มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินสำหรับ
โครงการอื่น ๆ อีก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการป้องกันดินถล่มตามริมฝั่งแม่น้ำโขงของแขวงจำปาสักเพิ่มเติม ระยะที่ 1 
และระยะที่ 2 โครงการสร้างระบบจัดเก็บภาษีแบบทันสมัยของกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ระยะที่ 2 และโครงการก่อสร้าง
โรงพยาบาลทันสมัยในพื้นที่ภาคใต้ของกระทรวงสาธารณสุข สปป. ลาว ตามกรอบความร่วมมือในช่วงปี 2563 – 2566

กระทรวงการเงิน สปป. ลาวอยู่ระหว่างขอยื่นคำขอกู้เงินเพิ่มเติมสำหรับโครงการป้องกันดินถล่มตามริมฝั่งแม่น้ำโขงของแขวงจำปาสัก
เพิ่มเติม ระยะที่ 1 เพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ซึ่งประกอบด้วยการสร้างคันป้องกันน้ำท่วม ทางระบายน้ำยาว 6.8 กิโลเมตร
การลาดถนนบนคันกั้นน้ำระยะทาง 13.5 กม. การปรับปรุงถนนคอนกรีตริมแม่น้ำโขงใกล้กับสวนสาธารณะระยะทาง 2 กิโลเมตร การก่อสร้าง
ตลิ่งป้องกันดินถล่มเลียบตามแม่น้ำเซโดนยาว 300 เมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเมืองปากเซของ ADB 
ที่มีงบประมาณอยู่จำกัด

โครงการข้างต้นมีความจำเป็นเนื่องจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในปี 2562 โครงการป้องกันดินถล่มตามริมฝั่งแม่น้ำโขงของแขวงจำปาสัก
เพิ่มเติม ระยะที่ 1 มีมูลค่ากว่า 15.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ EDCF จะให้กู้เงินแบบมีดอกเบี้ย 13,078,000 ดอลลาร์สหรัฐ และรัฐบาล สปป. ลาว
จะสมทบงบประมาณอีก 2,363,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการในเดือน ม.ค. 2565 และมีระยะเวลา
ดำเนินโครงการ 17 เดือน

ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. Vientiane Times วันที่ 23 พ.ย. 2564

12/03/2021กลับหน้าหลัก