กฎระเบียบที่ควรรู้

สปป. ลาวเปิดตัวแผนพัฒนาการส่งออกของภาคอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ ปี 2564 – 2568

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564 ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว นายทองพัด วงมะนี
รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว และนาง Ina Marciulionyté เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำ สปป. ลาว
เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดตัวแผนพัฒนาการส่งออก ของภาคอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ของ สปป. ลาว ปี 2564 – 2568
โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ดร. คำแพงฯ กล่าวว่า แผนฉบับดังกล่าวเชื่อมโยงกับแผนงานสำคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะแผนพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป
และการค้า ปี 2564 – 2568 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2564 - 2568) ซึ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริม
และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมแปรรูปไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้สำเร็จรูป และลดการส่งออกวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ไม้กึ่งสำเร็จรูป รวมทั้งพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม แผนดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอน
การปลูกต้นไม้ ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปไม้ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ไม้
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ โดยจะใช้ระบบดิจิทัลและการค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

แผนฉบับนี้ยังระบุแผนการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ของ สปป. ลาว ซึ่งมี 3 เป้าหมาย ได้แก่ (1) สร้างความยั่งยืนโดยปรับปรุงการประสานงาน 
เพิ่มการเข้าถึงไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (2) ส่งเสริมการสร้างความหลากหลาย ของผลิตภัณฑ์ไม้และยกระดับขีดความสามารถ
ในการแปรรูปโดยการพัฒนาทักษะฝีมือ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และดึงดูดการลงทุน (3) ส่งเสริมการเชื่อมโยงกับตลาด
ในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืน

ที่มา: นสพ. ประเทศลาว วันที่ 1 ธ.ค. 2564
http://kpl.gov.la/Media/Upload/Newspaper/la/2021/12/10085/html5/

12/10/2021กลับหน้าหลัก