กฎระเบียบที่ควรรู้

การประชุมสรุปแผนการ การลงทุน และการเงิน ประจำปี 2564 และแนวโน้มปี 2565

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2564 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการ และการลงทุน สปป. ลาว
เป็นประธานการประชุมสรุปแผนการ การลงทุน และการเงิน ประจำปี 2564 และแนวโน้ม ปี 2565 โดยมี รองรัฐมนตรี
หัวหน้ากรม รองหัวหน้ากรม และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแผนการฯ เข้าร่วม

นางพอนวัน อุทะวง รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในปี 2564 GDP ของ สปป. ลาวจะขยายตัว
ร้อยละ 3 ซึ่งต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติรับรองไว้ที่ร้อยละ 4 ขึ้นไป คิดเป็นมูลค่า 180.24 ล้านล้านกีบ (สภาฯ รับรอง 182.60 ล้าน
ล้านกีบ) รายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 2,649 ดอลลาร์สหรัฐ (สภาฯ รับรอง 2,536 ดอลลาร์สหรัฐ) ขณะที่ GNI ต่อหัวเท่ากับ
2,479 ดอลลาร์สหรัฐ (สภาฯ รับรอง 2,004 ดอลลาร์สหรัฐ) โดยภาคการเกษตรขยายตัวร้อยละ 2.5 (คิดเป็นร้อยละ 16.7 
ของมูลค่า GDP) ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 4.9 (คิดเป็นร้อยละ 33.9 ของมูลค่า GDP) ภาคบริการร้อยละ 1.2 (คิดเป็น
ร้อยละ 39.1 ของมูลค่า GDP) และการเก็บภาษีอากรร้อยละ 2.8 (คิดเป็นร้อยละ 10.4 ของมูลค่า GDP)

จากผลการปฏิบัติงานของภาคแผนการและการลงทุนในปี 2564 สามารถสรุปภาพรวมและปัญหาคงค้าง ที่ต้องติดตาม ดังนี้

1. การคาดการณ์เศรษฐกิจมหภาค คาดว่าจะไม่สามารถบรรลุตามแผนที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจากผลกระทบจากการระบาด
ของโรคโควิด-19 อาทิ การขยายตัวของ GDP ราคาสินค้าบางประเภทปรับตัวสูงขึ้น อัตราแลกเปลี่ยน (โดยเฉพาะการคุ้มครอง
อัตราแลกเปลี่ยนยังไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งความสามารถในการแก้ไขปัญหาเงินตราต่างประเทศของธนาคารมีข้อจำกัด)
การขนส่งสินค้าและขนส่งโดยสาร และกระแสความกดดันของหนี้สาธารณะ

2. การส่งเสริมและผลักดันในภาคการผลิตเพื่อส่งออกและทดแทนการนำเข้ายังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร และการสนองแหล่งทุน
ให้ SMEs ยังมีความล่าช้า เนื่องจาก SMEs บางส่วนถือครองบัญชีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ที่รัฐบาลกำหนด

3. การคุ้มครองและแก้ไขราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร โดยเฉพาะสินค้า ที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิต
ของ ปชช. เนื่องจากบางช่วงราคาสินค้าบางชนิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

4. ยังฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ ปชช. ได้ไม่มาก และอัตราการว่างงานในอนาคตอาจเพิ่มขึ้น อย่างก้าวกระโดด เนื่องจากแรงงานลาว
ที่กลับมาจากประเทศเพื่อนบ้านยังมีจำนวนมาก และปัญหาทางสังคมอื่น ๆ เช่น ยาเสพติด การลักขโมย การก่ออาชญากรรม และอื่น ๆ

5. การจัดเรียนการสอนผ่านระบบทางไกลและสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ยังมีข้อจำกัด และไม่ครอบคลุมตามจำนวนวิชาเรียน
รวมถึงช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ ของลาวยังมีน้อย เนื่องจากข้อจำกัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
และความชำนาญด้าน ICT ของครูผู้สอน

สำหรับปี 2565 คาดว่า GDP สปป. ลาวจะขยายตัวร้อยละ 4.5 มูลค่า 192.14 ล้านล้านกีบ รายได้เฉลี่ย ต่อหัวอยู่ที่ 2,503 ดอลลาร์สหรัฐ
GNI ต่อหัวอยู่ที่ 2,358 ดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าภาคการเกษตรจะขยายตัว ร้อยละ 2.7 (คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของมูลค่า GDP)
ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 5.3 (คิดเป็นร้อยละ 34 ของมูลค่า GDP) ภาคบริการ ร้อยละ 4.5 (หรือคิดเป็นร้อยละ 38.9 ของมูลค่า GDP)
และการเก็บภาษีอากร ร้อยละ 4 (คิดเป็นร้อยละ 10.4 ของมูลค่า GDP)

ดร. สอนไซฯ กล่าวว่า ผลจากการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปี 2564 นับว่ามีความคืบหน้า ในหลายด้าน และ
ช่วยให้ประเทศมีเสถียรภาพทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลดี ต่อการพัฒนาประเทศ
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการบริหารงบประมาณ การลงทุนของรัฐที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การลงทุนของภาคเอกชนภายในประเทศและต่างประเทศและ ODA ยังคงเป็นแหล่งทุนสำคัญในการบรรลุตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
นอกจากนี้ การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ต่างก็มีความคืบหน้า อาทิ (1) โครงการทางรถไฟลาว-จีน ซึ่งเปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้ว
(2) โครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ (3) โครงการ Smart City แขวงหลวงน้ำทาและอุดมไซ และ (4) โครงการท่าบกท่านาแล้ง
นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งได้เปิดใช้ด่านสากลสินค้าอย่างเป็นทางการแล้ว เช่นกัน

ดร. สอนไซฯ ย้ำว่า เพื่อให้การดำเนินการแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ปี 2565 บรรลุตามที่ได้คาดการณ์ไว้ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเร่งแก้ไขข้อคงค้างต่าง ๆ ในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนงบประมาณแห่งรัฐ แผนการเงินประจำปี 2564
และนิติกรรมและเอกสารทางวิชาการ รวมทั้งสานต่อการดำเนินการตามวาระแห่งชาติให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. เศรษฐกิจการค้า วันที่ 14 ธ.ค. 2564
https://laoedaily.com.la/2021/12/14/109347/

12/24/2021กลับหน้าหลัก