กฎระเบียบที่ควรรู้

มูลค่าการนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาว เดือน พ.ย. 2564

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม และการค้า สปป. ลาว
รายงานว่า เดือน พ.ย. 2564 สปป. ลาวมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมาณ 912 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย
มูลค่าการส่งออกประมาณ 390 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนำเข้าประมาณ 521 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาว
ขาดดุลการค้าประมาณ 131 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่า การนำเข้าและส่งออกดังกล่าวไม่รวมมูลค่าการส่งออกไฟฟ้า

ในเดือน พ.ย. 2564 สินค้าส่งออกสำคัญของ สปป. ลาว ประกอบด้วยทองคำแท่ง 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยางพารา 32 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ แร่ทองแดง 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กล้วย 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องนุ่งห่ม 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทองแดง
และของที่ทำจากทองแดง 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กาแฟ 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มันสำปะหลัง 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ น้ำตาล
6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และข้าวสาร 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่งออก ไปยังจีนมูลค่าประมาณ 134 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เวียดนาม 99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทย 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อินเดีย 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และญี่ปุ่น 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้านำเข้าที่สำคัญของ สปป. ลาว ประกอบด้วยอะไหล่รถ (รวมทั้งยางรถ กระจก โซ่รถ) 62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ น้ำมันดีเซล
48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยานพาหนะ (ไม่รวมรถไถและรถจักรยานยนต์) 39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องจักรกล (ไม่รวมเครื่องยนต์)
33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เยื่อไม้และเศษกระดาษ 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ของใช้ที่ทำจากพลาสติก 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องดื่ม
(น้ำ น้ำอัดลม และเครื่องดื่มชูกำลัง) 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ น้ำมันเบนซินและเบนซินพิเศษ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์ 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเหล็กและอุปกรณ์ที่ทำจากเหล็ก และเหล็กกล้า 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยนำเข้าจากไทย
มูลค่าประมาณ 253 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จีน 138 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เวียดนาม 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สหรัฐอเมริกา 18 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ และญี่ปุ่น 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา: เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว วันที่ 27 ธ.ค. 2564
https://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/display&id=2429

ข้อมูลเพิ่มเติม
1. มูลค่าการนำเข้าและส่งออกเดือน พ.ย. 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.94 เมื่อเทียบกับเดือน พ.ย. 2563 โดยการส่งออกลดลง
ร้อยละ 10.55 และการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ประเทศที่ สปป. ลาวส่งออกหลักมีการเปลี่ยนแปลงจากจีน ไทย และเวียดนาม
เป็นจีน เวียดนาม และไทยตามลำดับ และประเทศนำเข้าหลักยังคงอันดับเดิม คือ ไทย จีน และเวียดนาม ตามลำดับ

2. มูลค่าการนำเข้าและส่งออกเดือน พ.ย. 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.35 เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. 2564 โดยการส่งออกเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.77 และการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.6 ประเทศที่ สปป. ลาวส่งออกหลักยังคงอันดับเดิม คือ จีน เวียดนาม และไทย
ตามลำดับ และประเทศนำเข้าหลักยังคงอันดับเดิม คือ ไทย จีน และเวียดนาม ตามลำดับ

01/12/2022กลับหน้าหลัก