กฎระเบียบที่ควรรู้

ศักยภาพการผลิตอาหารสัตว์ของ สปป. ลาว

การเลี้ยงสัตว์เพื่อส่งออกเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของรัฐบาล สปป.ลาว ในการสร้างรายได้และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงสัตว์จากการเลี้ยงสัตว์ตามธรรมชาติสู่การเลี้ยงแบบฟาร์ม และพัฒนาสู่การแปรรูปผลผลิต
แบบอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยเฉพาะการเลี้ยงหมู ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ปลา เป็ด ฯลฯ ส่งผลให้เกิดความต้องการอาหารสัตว์
ในปริมาณที่สูงขึ้น

ค่าอาหารสัตว์เป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตในภาวะ ที่อัตราเงินเฟ้อสูง
ทำให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ขนาดย่อมและขนาดกลางบางแห่งต้องยุติการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา และส่งผลให้กำลัง
การผลิตอาหารสัตว์ในตลาดลาวลดลงปัจจุบันโรงงานผลิตอาหารสัตว์สามารถผลิตอาหารสัตว์ได้เพียง 2 ใน 3 ของความต้องการ
ทั้งหมดของประเทศเท่านั้น

ปัจจุบันมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์เพียง 6 แห่ง ใน สปป. ลาว โดยส่งสินค้าได้เฉพาะเขตเลี้ยงสัตว์ในเมืองสำคัญของประเทศเท่านั้น
ในปี 2565 สปป. ลาว สามารถผลิตอาหารสัตว์ได้ทั้งหมด 377,215 ตัน ซึ่งไม่เพียงพอ ต่อปริมาณความต้องการของทั่วประเทศซึ่ง
อยู่ที่ประมาณ 500,000 ตันต่อปี จึงจำเป็นต้องนำเข้าเพิ่มเติมจากต่างประเทศ ประเทศที่ สปป. ลาว นำเข้าอาหารสัตว์มากที่สุด
ได้แก่ ไทย เวียดนาม และจีน ในระยะ 6 ปีที่ผ่านมา (2559-2564) มูลค่าการนำเข้าอาหารสัตว์ทั้งหมดประมาณ 41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ต่อปี

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ร้อยละ 60 มาจากผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศ อาทิ ข้าวโพด มันสำปะหลัง ข้าว รำ
น้ำมันปาล์ม ฯลฯ และพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศในสัดส่วน ร้อยละ 40 อาทิ แร่ธาตุ โปรตีน วิตามิน และอื่น ๆ

รัฐบาล สปป. ลาว เห็นความสำคัญของปัญหาข้างต้น จึงได้เริ่มพัฒนาบุคลากร การค้นคว้าทดลอง พัฒนาด้านวิชาการเกี่ยวกับ
การผลิตอาหารสัตว์ เพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเริ่มสนับสนุนให้บริษัททั้งในและต่างประเทศเข้า
มาลงทุนดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสัตว์ และส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ได้ เพื่อให้สามารถผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์
ได้เพียงพอต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ในประเทศ

ปัจจุบัน มีผู้ผลิตรายย่อยจำนวนไม่น้อยให้ความสนใจในอุตสาหกรรมดังกล่าว ทั้งการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ และโรงงานอาหารสัตว์
สำเร็จรูป ซึ่งคาดว่าการผลักดันจากภาครัฐอย่างจริงจังจะทำให้ตลาดการผลิตอาหารสัตว์เติบโตขึ้นในอนาคตอันใกล้

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/display&id=1942
https://laoofficialgazette.gov.la/kcfinder/upload/files/12.%E0%BA%84%E0%BA%B3%E0%BA%
AA%E0%BA%B1%E0%BB%88%E0%BA%87%E0%BA%82%E0%BA%AD%E0%BA%87%E0%
BA%A5%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%96%E0%BA%B0%E0%BA%A1%E0%BA%BB%
E0%BA%99%E0%BA%95%E0%BA%B5%20.pdf
https://www.laophattananews.com/archives/32675
https://laoedaily.com.la/2022/06/17/114990/

01/31/2023กลับหน้าหลัก