กฎระเบียบที่ควรรู้

อาชีพสงวนสำหรับคน สปป. ลาว

อาชีพสงวนสำหรับคน สปป. ลาว

ในตอนนี้ เมื่อผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุนใน สปป. ลาวโดยสังเขปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในด้านของ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือรูปแบบลักษณะการลงทุน ดังนั้นผู้ลงทุนคงพอมองเห็นลู่ทางและสามารถตัดสิน ใจได้ในเบื้องต้นแล้วว่า สนใจที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจ หรือกิจการประเภทใดใน สปป. ลาว อีกทั้งคงมีความ กระตือรือร้นอยากที่จะเริ่มลงมือทำธุรกิจนั้นๆ แล้ว แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ก่อนที่ผู้ลงทุนจะดำเนินการจัดตั้งบริษัทเพื่อ ทำธุรกิจ อยากจะขอให้ผู้ลงทุนทั้งหลายอ่านบทความในตอนนี้ เพื่อที่จะได้รู้ว่าอาชีพใดกันแน่ที่ผู้ลงทุนต่างชาติ สามารถทำได้จริง โดยที่ไม่ถือว่าเป็นอาชีพที่รัฐบาลของ สปป. ลาวได้สงวนไว้สำหรับคน สปป. ลาวเท่านั้น

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาวได้ให้เหตุผลของการออกประกาศในเรื่องอาชีพที่สงวน สำหรับคน สปป. ลาวไว้ว่า เป็นไปเพื่อการปกป้องสิทธิประโยชน์ หรือกิจการที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ ของคน สปป. ลาว เพื่อให้คน สปป. ลาวได้มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงชีพในขั้นพื้นฐาน ซึ่งกิจการที่ได้สงวนไว้สำหรับ คน สปป. ลาว นั้นจะเป็นกิจการขั้นพื้นฐานที่ไม่สลับซับซ้อน หรือเป็นกิจการที่คน สปป. ลาว มีความถนัด

ทั้งนี้ ตามประกาศฉบับดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาวได้ห้ามเด็ดขาดไม่ให้มี การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจให้ผู้ลงทุนต่างชาติ หรือบริษัทต่างชาติประกอบดำเนินธุรกิจในบัญชี (ก-1) ซึ่งถือได้ว่าเป็น อาชีพสงวนสำหรับคน สปป. ลาวโดยเฉพาะ โดยที่ในการพิจารณาขึ้นทะเบียนวิสาหกิจนั้น หากพบว่ารายการ ประเภทธุรกิจใดมีลักษณะคลุมเครือ หรือจำแนกยาก ไม่สามารถแน่ใจได้ว่าถือเป็นอาชีพสงวนสำหรับคน สปป. ลาว หรือไม่นั้น กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาวได้ระบุเอาไว้ในประกาศว่า ให้มีการทำหนังสือ หรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตกลงกันในเบื้องต้น ก่อนที่จะมีการอนุญาตหรือปฏิเสธการขึ้น ทะเบียนวิสาหกิจให้กับผู้ลงทุนต่างชาติ หรือบริษัทต่างชาติในรายการประเภทธุรกิจที่มีลักษณะคลุมเครือนั้นๆ

สำหรับประเภทธุรกิจที่สงวนไว้ให้เป็นอาชีพสำหรับคน สปป. ลาวที่ได้ระบุไว้ในบัญชี (ก) ที่ได้แนบท้าย ประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาวฉบับดังกล่าวนั้น แบ่งออกเป็นประเภทธุรกิจพร้อมมี รายละเอียดของกิจการสงวนต่างๆ ดังต่อไปนี้โดยสังเขป

ลำดับที่ ประเภทธุรกิจ รายละเอียดของกิจการที่สงวนโดยสังเขป
1 พลังงานและบ่อแร่ เช่น การขุดค้นแร่ธาตุแบบหัตถกรรม การขุดค้นแร่หิน อุตสาหกรรม เป็นต้น
2 อุตสาหกรรมและการค้า เช่น การทอผ้า เป็นต้น
3 โยธาธิการและขนส่ง เช่น อาชีพคนขับรถขนส่งสินค้า หรือขับรถโดยสาร อาชีพนาย ช่างและกรรมกรก่อสร้าง อาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมลาว ธุรกิจโกดังสินค้า การขนส่งโดยสารระหว่างประเทศ สถานีรถ ขนส่งโดยสาร เป็นต้น
4 แถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เช่น การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ การตั้งสถานีวิทยุ โทรทัศน์ สำนักพิมพ์ ห้องอัดแผ่นเสียง ห้องคาราโอเกะ โรงแรม หรือรีสอร์ตระดับต่ำกว่าสามดาว อาชีพช่างเสริมสวย ช่างตัดผม พนักงานนำเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยวภายใน เป็นต้น 
5 ธนาคารแห่งสปป. ลาว เช่น การสร้างสถาบันการเงินจุลภาคที่รับฝากเงิน การสร้าง สถาบันการเงินจุลภาคที่ไม่รับฝากเงิน การตั้งสหกรณ์สินเชื่อ และเงินฝากประหยัด เป็นต้น
6 สาธารณสุข เช่น การขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นยา การถือทะเบียน วิชาชีพดำเนินธุรกิจการแพทย์-การยาพื้นเมือง การถือทะเบียน วิชาชีพดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตยา บริษัทการยา อุปกรณ์การ แพทย์ สาขา จำหน่ายและร้านขายยาย่อย รวมถึงอาชีพแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ แพทย์แผนโบราณ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีประเภทธุรกิจอีกหลายประเภทที่ถือได้ว่าเป็นประเภทธุรกิจที่สงวนไว้ให้เป็นอาชีพสำหรับ คน สปป. ลาวเท่านั้น หากแต่รัฐบาลของ สปป. ลาว ยังไม่ได้มีการกำหนดรายละเอียดของกิจการนั้นๆ ไว้อย่าง ชัดเจน ดังนั้น จึงควรมีการตรวจสอบให้แน่ชัดว่ากิจการของตนตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดนี้หรือไม่ก่อนมีการลงทุน นั่นเองกลับหน้าหลัก