กฎระเบียบที่ควรรู้

หน่วยงานด้านการลงทุนใน สปป. ลาว

จากบทความที่ผ่าน ๆ มา ท่านผู้อ่านก็คงพอทราบแล้วว่า สปป. ลาว มีการส่งเสริมการลงทุนให้แก่นัก ลงทุน และท่านผู้อ่านก็อาจจะเริ่มเกิดความสนใจที่จะไปลงทุนใน สปป. ลาว บ้างแล้ว อย่างไรก็ดีก่อนที่ท่านจะ เข้าไปลงทุนใน สปป. ลาว นั้น ท่านก็ควรทราบเสียก่อนว่าท่านควรจะไปติดต่อหน่วยงานใดใน สปป. ลาว ที่จะ ทำให้ท่านเข้าถึงข้อมูลการลงทุนใน สปป. ลาว ได้ ไม่ว่าจะเป็นการขอข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนใน สปป. ลาว การขออนุญาต ประกอบธุรกิจ หรือแม้กระทั่งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่นักลงทุนพึงได้รับจากการประกอบธุรกิจ เป็นต้น ในปัจจุบันหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลในด้านการอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนใน สปป. ลาว มีอยู่ด้วยกันสองหน่วยงาน คือ

  1. กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งดูแลการลงทุน ในธุรกิจทั่วไป และ
  2. กระทรวงแผนการและการลงทุน ซึ่งดูแลการลงทุนในธุรกิจที่ขอสัมปทาน และ การลงทุนในเขต เศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจกิจเฉพาะ

โดยทั้งสองกระทรวงจะมีการให้บริการแบบ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งจะอำนวยความ สะดวกแก่ผู้ลงทุนในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นเกี่ยวกับการลงทุนใน สปป. ลาว การพิจารณาอนุญาตให้ลงทุน การออกใบทะเบียนวิสาหกิจหรือใบทะเบียนสัมปทานตามประเภทของธุรกิจ ตลอดจนการออกจดหมายแจ้งการต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทุนให้นักลงทุนทราบ เป็นต้น ซึ่งเป็นการบริการที่ สปป. ลาว ได้สร้างขึ้นเพื่อให้นักลงทุนไม่ต้องลำบากติดต่อหน่วยงานของรัฐบาลหลายหน่วยงานซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยาก ของขั้นตอนและช่วยให้การดำเนินการต่างๆ ทำได้อย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งก็เพื่อจูงใจให้ นักลงทุนอยากเข้ามาประกอบธุรกิจใน สปป. ลาว มากขึ้นนั่นเอง ในกรณีที่ธุรกิจที่ท่านจัดตั้งขึ้น เป็นธุรกิจที่ได้ รับการส่งเสริมการลงทุนอย่างที่ได้อธิบายมาแล้ว ในบทความฉบับก่อนหน้านี้ ท่านก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายแห่ง สปป. ลาว กำหนด อย่างไรก็ดี สำหรับการขอรับสิทธิประโยชน์บางประเภทนั้น ท่านอาจต้อง ติดต่อหน่วยงานอื่น ๆ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมด้วย ตัวอย่างเช่น หากท่านต้องการขอยกเว้นภาษีนำเข้า วัตถุดิบ ท่านก็ต้องเสนอแผนการนำเข้าประจำปีเพื่อให้กระทรวงการเงินพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือ หากท่านต้องการขอซื้อสิทธิในการใช้ที่ดินเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยหรือสำนักงาน ท่านก็ต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อองค์กรคุ้มครองที่ดินประจำแขวงหรือนครหลวงอันเป็นที่ตั้งของธุรกิจของท่านเพื่อการพิจารณาอนุญาต เป็นต้นกลับหน้าหลัก