กฎระเบียบที่ควรรู้

ประเภทของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

สปป.ลาว จะกำหนดกิจการที่จะได้รับการส่งเสริมและระดับของการส่งเสริมโดยอิงตามกิจการที่รัฐบาล สปป.ลาว ให้ความสำคัญ กิจการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขความทุกข์ยาก ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งหมายความว่าไม่ใช่ว่าทุกกิจการจะได้ รับการส่งเสริมจาก สปป.ลาว ดังนั้น หากกิจการที่ท่านผู้อ่านต้องการลงทุนใน สปป.ลาว นั้นไม่ได้เป็นที่ต้องการ ของ สปป.ลาว ท่านก็อาจได้รับสิทธิประโยชน์น้อยกว่าที่ท่านคาดหวังหรืออาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เลยก็ได้

สำหรับระดับของการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนของ สปป.ลาว แบ่งระดับ ของการส่งเสริมการลงทุนเป็นระดับ สูง-กลาง-ต่ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนว่า เป็นที่ต้องการหรือจำเป็นสำหรับ สปป.ลาว มาก-น้อยเพียงใด โดยทั้ง 3 ระดับที่ว่านั้นได้แก่

  • ระดับ 1 คือ กิจการที่ได้รับการส่งเสริมสูงสุด
  • ระดับ 2 คือ กิจการที่ได้รับการส่งเสริมปานกลาง และ
  • ระดับ 3 คือ กิจการที่ได้รับการส่งเสริมต่ำ

ในส่วนของกิจการที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก สปป.ลาว นั้น ได้แก่ กสิกรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรม และการบริการ ทั้งนี้ รัฐบาลสปป.ลาว จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดของกิจการที่จะได้รับการส่งเสริมการ ลงทุนนั้นลงไปย่อย ๆ อีก และอย่างที่กล่าวมาก่อนหน้าว่าระดับของการส่งเสริมการลงทุนใน สปป.ลาว ในแต่ ละกิจการนั้นจะมีระดับที่แตกต่างกันไป ดังนั้น กิจการประเภทเดียวกันอาจได้รับการส่งเสริมในระดับที่ต่างกันก็ได้ ตัวอย่างเช่น กิจการบริการ เช่น โรงแรมระดับสี่ดาวขึ้นไปจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนในระดับสูง ในขณะที่ กิจการเรือสำราญแบบมีห้องพัก 15 ห้องขึ้นไปซึ่งเป็นการบริการเหมือนกันแต่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพียงในระดับกลาง เป็นต้น

นอกจากนี้ สำหรับการสร้างโรงพยาบาล โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนสายสามัญ โรงเรียนวิชาชีพ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศูนย์ค้นคว้าวิจัย กิจการสาธารณูปโภคบางโครงการจะได้รับการส่งเสริมเพิ่มเติมเป็นพิเศษโดยการได้ รับยกเว้นการเก็บค่าเช่าหรือสัมปทานที่ดินของรัฐสปป.ลาว ตามจำนวนปีที่ต่างกันไปตามที่ตั้งของโครงการ รวมทั้ง ได้รับการยกเว้นภาษีกำไรเพิ่มเติมอีก 5 ปีจากที่จะได้รับการส่งเสริมในกรณีทั่วไปอีกด้วย

ดังนี้ หากท่านผู้อ่านสนใจจะไปลงทุนใน สปป.ลาว ก็ขอให้ท่านคำนึงถึงประเภทของกิจการที่ท่านจะไป ลงทุนก่อนตัดสินใจว่ากิจการนั้นเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่และหากได้รับการส่งเสริมการลงทุนนั้นจะได้รับสิทธิประโยชน์มาก-น้อยเพียงใดกลับหน้าหลัก