กฎระเบียบที่ควรรู้

ข้อยกเว้นการถือครองที่ดินของผู้ลงทุนชาวต่างชาติ

ในบทความตอนที่แล้วผู้ลงทุนได้ทราบถึงข้อจำกัดต่างๆ ในการลงทุนของบริษัทต่างชาติเกี่ยวกับที่ดินใน สปป. ลาวไปบ้างแล้ว บทความตอนนี้เราจะมาดูเรื่องข้อยกเว้นในการถือครองที่ดินของผู้ลงทุนชาวต่างชาติกันว่ามี ความยุ่งยากหรือมีเงื่อนไขมากน้อยเพียงใดในการที่ผู้ลงทุนชาวต่างชาติจะขออนุญาตถือครองที่ดินใน สปป. ลาว

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนแห่ง สปป. ลาวนั้น มีการระบุถึงรูปแบบในการส่งเสริมการ ลงทุนใน สปป. ลาวมากมายเพื่อที่จะดึงดูดให้ผู้ลงทุนชาวต่างชาติมาลงทุนในสปป. ลาวเพิ่มมากขึ้น (ซึ่งในที่นี้ผู้ ลงทุนต่างชาติ หมายความรวมทั้งบุคคล และนิติบุคคลของต่างประเทศที่ได้ลงทุนดำเนินธุรกิจอยู่ใน สปป. ลาว) ไม่ ว่าจะเป็นนโยบายการให้สิทธิพิเศษทางภาษี เช่น การยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้และการยกเว้นการเก็บภาษีการนำเข้า หรือนโยบายการยกเว้นการเก็บค่าเช่า หรือสัมปทานที่ดินของรัฐ หากแต่ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินใน สปป. ลาวนั้นจะถือว่า เป็นนโยบายการส่งเสริมการลงทุนด้วยการให้สิทธินำใช้ที่ดินแก่ผู้ลงทุนชาวต่างชาตินั่นเอง

การที่ผู้ลงทุนต่างชาติที่ได้ลงทุนพัฒนาโครงการต่างๆ ใน สปป. ลาวจะขอให้ได้มาซึ่งสิทธินำใช้ที่ดินจาก รัฐบาลแห่ง สปป. ลาวนั้นมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. โครงการของผู้ลงทุนต่างชาติต้องมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 500,000 ดอลล่าร์สหรัฐขึ้นไป โดยต้องมีการ รับรองมูลค่าที่นำเข้าของทุนจดทะเบียนจำนวนดังกล่าวจากธนาคารแห่ง สปป. ลาว
  2. ผู้ลงทุนต่างชาติจะมีสิทธิในการนำใช้ที่ดินจากรัฐที่ได้มีการกำหนดจัดสรรๆ ไว้แล้วเท่านั้นและการนำใช้ ที่ดินดังกล่าวจะทำได้ไม่เกิน 800 ตารางเมตร
  3. ผู้ลงทุนต่างชาติต้องใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้เป็น สำนักงานในการดำเนินธุรกิจของตนเท่านั้น
  4. ผู้ลงทุนต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้มีการซื้อสิทธิการใช้ที่ดินจากรัฐได้เพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งนิติบุคคล ของตนเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงว่านิติบุคคลดังกล่าวจะมีสาขาอยู่ใน สปป. ลาวมากหรือน้อยเพียงใด

ทั้งนี้ องค์กรคุ้มครองที่ดินของท้องถิ่นที่นิติบุคคลดังกล่าวตั้งอยู่จะเป็นผู้พิจารณา และอนุญาตให้สิทธินำใช้ ที่ดินแก่ผู้ลงทุนต่างชาติได้ โดยจะออกเป็นใบตาดิน (หรือโฉนด) ให้แก่ผู้ลงทุนต่างชาติซึ่งในใบตาดินดังกล่าวจะ กำหนดชื่อบุคคล หรือนิติบุคคล และกำหนดอายุสิทธิการใช้ที่ดินไว้ในใบตาดินดังกล่าวด้วยกลับหน้าหลัก