กฎระเบียบที่ควรรู้

เอกสารราชการของบริษัท

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในบทความฉบับต้น ๆ ว่านักลงทุนที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจใน สปป. ลาว นั้น สามารถเลือกการดำเนินธุรกิจได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนแบบไม่มีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่หรือการ จัดตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่ใน สปป. ลาว เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด เป็นต้น ซึ่งการจัดตั้ง นิติบุคคลแต่ละรูปแบบนั้นก็มีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกันไป อย่างไรก็ดีการลงทุนในรูปแบบของการจัดตั้งบริษัทจำกัด นั้นยังคงเป็นรูปแบบที่นักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจและนิยมจัดตั้งมากที่สุด เนื่องจากมีข้อได้เปรียบหลาย ประการ ในบทความนี้เราจึงจะขอกล่าวถึงสิ่งที่นักลงทุนควรทราบเกี่ยวกับเอกสารราชการที่บริษัทจำกัดจำเป็นจะ ต้องมีก่อนเริ่ม การดำเนินธุรกิจตามกฎหมายของ สปป. ลาว

เมื่อนักลงทุนได้ยื่นคำร้องขอจัดตั้งบริษัทและเอกสารประกอบต่างๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (โปรดดู บทความเรื่อง “หน่วยงานด้านการลงทุนใน สปป. ลาว”) และผ่านการอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทจากเจ้าหน้าที่ของ สปป. ลาวแล้ว นักลงทุนก็จะได้รับเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่จัดตั้งขึ้น ได้แก่

  1. ใบรับรองชื่อวิสาหกิจ (ในที่นี้คือ ใบรับรองชื่อบริษัทจำกัด)
  2. ใบทะเบียนวิสาหกิจ
  3. สัญญาก่อตั้งบริษัทจำกัด
  4. กฎระเบียบของบริษัทจำกัด
  5. ตราประทับวิสาหกิจ (ทั้งนี้ นักลงทุนจะต้องยื่นขอใบอนุญาตนำใช้ตราประทับวิสาหกิจดังกล่าวต่อ กรมสันติบาล กระทรวงป้องกันความสงบเป็นการเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถนำใช้ตราประทับดังกล่าวได้ อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย)

สำหรับนักลงทุนต่างประเทศนั้น นักลงทุนจะต้องดำเนินการนำเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อดำเนิน ธุรกิจใน สปป. ลาว และต้องได้รับใบรับรองการนำทุนเข้าอันเป็นหลักฐานยืนยันแสดงการนำเงินตราต่างประเทศ เข้ามาใน สปป. ลาว ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่บริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นโดยนักลงทุนต่างประเทศจะต้องมี ไว้ สำหรับการดำเนินธุรกิจด้วย

นอกจากนี้ สำหรับการประกอบธุรกิจบางประเภท บริษัทก็จะต้องยื่นขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอออกใบรับรองหรือใบอนุญาตอื่น ๆ อันเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่บริษัทต้องการลงทุนด้วย เช่น บริษัทที่ต้องการ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าประเภทยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ หรือประกอบ ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารนั้น บริษัทดังกล่าวจะต้องยื่นขออนุญาตการประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อกระทรวงสาธารณสุข ของ สปป. ลาว และจะต้องได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจนั้นก่อน เป็นต้น ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวถือเป็น เอกสารสำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทซึ่งจะขาดไปไม่ได้

ดังนั้น ก่อนที่ท่านจะเริ่มประกอบธุรกิจอะไรใน สปป. ลาว ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบก่อนด้วยว่าท่านมี เอกสารราชการที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของท่านอย่างครบถ้วนแล้วหรือไม่ มิเช่นนั้น ท่านอาจจะ ดำเนินธุรกิจใน สปป. ลาว อย่างผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้กลับหน้าหลัก