กฎระเบียบที่ควรรู้

ทุนขั้นต่ำของบริษัท

ในการดำเนินการจัดตั้งบริษัทนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของบริษัทตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งทุนขั้นต่ำของบริษัทที่กฎหมายกำหนด ก็เป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงด้วย

ตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจของสปป ลาว นั้น กฎหมายไม่ได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับทุนขั้น ต่ำของบริษัท แต่จากตัวบทกฎหมาย ทำให้สามารถสรุปได้โดยคร่าวว่า ในบริษัทประเภทบริษัทจำกัดกฎหมายได้ กำหนดให้มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และหุ้นหนึ่งของบริษัทต้องไม่ต่ำกว่า 2,000 กีบ (ประมาณ 8 บาท) ดังนั้น ทุนขั้นต่ำของบริษัทจะต้องไม่น้อยกว่า 4,000 กีบ(ประมาณ 16 บาท) จะเห็นได้ว่าการกำหนดทุนขั้นต่ำตามกฎหมาย ว่าด้วยวิสาหกิจไม่มีความเข้มงวดเท่าใดนัก อย่างไรก็ตาม จากการหารือกับเจ้าหน้าที่ทะเบียนวิสาหกิจ ในทาง ปฏิบัติเจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลพินิจของตนในการพิจารณาทุนขั้นต่ำของแต่ละธุรกิจเป็นรายกรณีไป โดยอาจ พิจารณาทั้งในด้านประเภทของธุรกิจที่บริษัทจะดำเนินการ และขนาดธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

ในกรณีที่เป็นผู้ลงทุนต่างชาติ ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับทุนขั้นต่ำ ที่ระบุไว้ในกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่ต้อง คำนึงถึงด้วย คือ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน โดยกฎหมายได้กำหนดให้ผู้ลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนใน กิจการทั่วไปได้ โดยต้องมีทุนทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 1,000,000,000 กีบ (ประมาณ 4 ล้านบาท) นอกจากนี้ยังกำหนดเพิ่ม เติมไว้อีกว่า ในกรณีสำหรับบางประเภทธุรกิจที่เห็นว่ามีความจำเป็น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีสิทธิกำหนดทุนจด ทะเบียนขั้นต่ำ เพื่อเป็นเงื่อนไขสำหรับการจดทะเบียนวิสาหกิจก็ได้ เช่นตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารได้กำหนด เกี่ยว กับทุนขั้นต่ำในการดำเนินธุรกิจธนาคารไว้ว่าทุนจดทะเบียนขั้นต่ำต้องมีอย่างน้อย 300,000,000,000 กีบ (ประมาณ 1,200 ล้านบาท) และในกรณีที่เป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ ต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำอย่างน้อย 100,000,000,000 กีบ (ประมาณ 400 ล้านบาท) หรือตามบัญชีธุรกิจควบคุม ในสังกัดกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ได้มีการกำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำสำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไว้ คือ ต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 5,000,000,000 กีบ (ประมาณ 20 ล้านบาท) ขึ้นไป เป็นต้น

ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนทั้งหมดที่จดทะเบียนไว้จะต้องมีอยู่จริงใน สปป. ลาว และสามารถตรวจสอบได้ โดย หากเมื่อตรวจสอบพบว่าทุนดังกล่าวไม่มีอยู่จริงต้องรับโทษตามกฎหมายฐานแจ้งข้อมูลเท็จต่อทางราชการ

ดังนั้น ก่อนที่จะดำเนินการจัดตั้งบริษัท เพื่อลงทุนใน สปป. ลาว นอกจากการคิดคำนวณผลประโยชน์และ ความคุ้มค่าในการลงทุนที่คาดว่าจะได้รับในเชิงพาณิชย์แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจจึงจำเป็นอย่างยิ่งใน การดำเนินการ ตรวจสอบทางด้านกฎหมาย ตลอดจนความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆ และ ขนบธรรมเนียมที่ได้ปฏิบัติกันมาในการประกอบธุรกิจนั้นๆ ใน สปป. ลาว เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและความเสีย หายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการจัดตั้งบริษัทด้วยกลับหน้าหลัก