กฎระเบียบที่ควรรู้

การเพิ่มทุนของบริษัท

ในการลงทุนประกอบธุรกิจใด ๆ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ลงทุนทุกราย ต้องมีเป้าหมายให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้า และสามารถขยับขยายกิจการให้โตขึ้นอีกในอนาคต ดังนั้น ในเมื่อผู้ลงทุนได้ศึกษาลักษณะภาพรวมรูปแบบ วิสาหกิจ ใน สปป. ลาว ในรูปแบบต่างๆ มาแล้ว ขั้นตอนและเงื่อนไขในการเพิ่มทุนของบริษัท ก็น่าจะเป็นอีกปัจจัย หนึ่งที่ผู้ลงทุนควรพิจารณาให้ละเอียดเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดตั้งบริษัท เนื่องจากการเพิ่มทุนของ บริษัทก็มีขั้น ตอนและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติอยู่พอสมควร

การเพิ่มทุนของบริษัทนั้นสามารถเลือกได้ 2 ทาง คือ

  1. การเพิ่มจำนวนหุ้นของบริษัท หรือ
  2. การเพิ่ม มูลค่าของหุ้นของบริษัท

บริษัท ซึ่งทั้งสองกรณีนี้ต่างมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายการ บริหารงานของบริษัทของผู้ลงทุนเองว่าบริษัทมีความต้องการเพิ่มจำนวนผู้ถือหุ้น หรือการเพิ่มมูลค่าหุ้นของบริษัท จะเอื้อต่อการบริหารจัดการบริษัทมากกว่ากัน ซึ่งในการเพิ่มทุนจดทะเบียนนี้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการเพิ่มจำนวนหุ้นของ บริษัทหรือการเพิ่มมูลค่าหุ้นนั้น กฎหมายกำหนดให้บริษัทจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องเป็นมติ เฉพาะ กล่าวคือ มีเสียงของผู้ถือหุ้นและในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มาประชุมด้วยตนเองอาจมอบอำนาจให้ตัวแทนของ ผู้ถือหุ้น (Proxy) เป็นผู้ร่วมประชุมแทนตน ทั้งนี้จะต้องมีเสียงรวมกันอย่างน้อย 2 ใน 3 ของผู้ที่ร่วมประชุม และมี หุ้นอย่างน้อย 80% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด จึงจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย และเมื่อมี การชำระค่าหุ้นที่จองเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องมีการจดทะเบียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทุนดังกล่าว และแจ้งต่อ สาธารณชนให้ทราบถึงการเพิ่มทุนนั้นด้วย

อนึ่งหากผู้ลงทุนประสงค์จะใช้วิธีการเพิ่มทุนด้วยการเพิ่มจำนวนหุ้นนั้น หมายถึง ในกระบวนการดังกล่าว จะต้องมีการเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นนั้นให้แก่บุคคลอื่น อาจจะเป็นผู้ถือหุ้นเดิม ผู้อำนวยการ พนักงานของบริษัท หรือแม้กระทั่งบุคคลภายนอกเอง ซึ่งในกรณีดังกล่าว กฎหมายได้มีการกำหนดรายละเอียดในการเสนอขายหุ้นไว้ ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะได้กล่าวในบทต่อไปกลับหน้าหลัก