กฎระเบียบที่ควรรู้

ตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ได้กล่าวถึงการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นใน สปป ลาว และรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ ไปแล้ว โดยเฉพาะ กรณีบริษัทมหาชนนั้น ในคราวนี้เราจะกล่าวถึงรายละเอียดของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการดำเนิน ธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ใน สปป. ลาว สาเหตุที่มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ใน สปป. ลาว นั้นเพื่อส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนและนิติบุคคล ผู้ประสงค์ที่จะทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยต้องกระทำ การผ่านตลาดหลักทรัพย์ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะสามารถทำการควบคุมและดูแลธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดหลัก ทรัพย์ เพื่อปกป้องประชาชนส่วนรวม และควบคุมเสถียรภาพทางการเงินของประเทศอีกทางหนึ่ง

รัฐบาลลาวได้เล็งเห็นความจำเป็นในการมีตลาดทุนเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะ ยาวสำหรับบริษัทที่มีความต้องการในการพัฒนาและขยายกิจการทางด้านการผลิตและบริการอย่างมั่นคง จึงได้มี การจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ลาวขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 2010 ด้วยการลงทุนภายใต้สัญญาร่วม ทุนระหว่าง ธนาคารแห่ง สปป. ลาว ถือหุ้น 51% และ ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี ถือหุ้น 49% โดยตลาดหลักทรัพย์ลาว นับเป็นตลาดทุนแห่งแรกที่เกิดขึ้นใน สปป. ลาว ซึ่งเป็นตลาดรอง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อขาย และแลกเปลี่ยน หลักทรัพย์ ระหว่างนักลงทุนที่อยู่ทั้งภายใน สปป. ลาว และต่างประเทศเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่นักลงทุน ที่ถือครองหลักทรัพย์ในตลาดแรก กล่าวคือ เป็น การสนับสนุนความเชื่อมั่นของตลาดแรกในสายตานักลงทุน นั่นเอง ซึ่งจะได้มีการพัฒนาต่อไปอันจะนำมาสู่ การระดมทุนมากมายเพื่อพัฒนาประเทศ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างการ ระดมทุนระยะยาวให้แก่บริษัทต่างๆ และเป็นการสนับสนุนให้ตลาดการเงินใน สปป. ลาว มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ลาวมีหน้าที่หลักๆ คือ การเป็นสื่อกลางในการซื้อขาย และแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ใน ตลาดรอง ควบคุมดูแลธุรกรรมการซื้อขายและแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้มีความโปร่งใสและยุติธรรม เป็นศูนย์กลาง ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน และบริษัทหลักทรัพย์ ดำเนินการโฆษณา เผยแพร่ข้อมูล และจัดอบรมให้แก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอด จนให้บริการในการชำระบัญชีและหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อและขาย ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในการถือครองหลัก ทรัพย์แทนผู้ซื้อและผู้ขาย และให้บริการรับฝากหลักทรัพย์อีกด้วย โดยนักลงทุนมีเวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ลาว เฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันปิดตลาด และวันหยุดราชการ ตามเวลาซื้อขายตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 11.30 น. โดยระบบจะเปิดให้ทำการซื้อขายผ่านหลักทรัพย์ 6 ครั้งต่อวัน กล่าวคือ ทุกๆ ครึ่งชั่วโมงในระหว่าง เวลาเปิดและปิดเวลาการซื้อขายข้างต้น และยังมีการให้บริการรับฝากหลักทรัพย์เป็นระบบอิเล็กโทรนิกส์แบบไม่มี ใบหุ้น (Scripless) อีกทั้งนักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อและคำสั่งขาย หรือดำเนินธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ ได้บนระบบของตลาดหลักทรัพย์ลาวด้วยตนเองได้

ในปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว อยู่ 2 บริษัท คือ บริษัทผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน (EDL-Gen) และธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน (BCEL) โดยดำเนินธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน 2 บริษัทหลักทรัพย์ คือ บริษัทหลักทรัพย์ล้านช้างมหาชน (Lanexang Securities Public Company) และ บริษัทหลัก ทรัพย์ ทคตล-กท จำกัด (BCEL-KT Securities Company Limited) ทั้งนี้ คณะผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ลาวคาด ว่าจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวจะทยอยเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้นี้

สำหรับรายละเอียดและกฎเกณฑ์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ใน ตลาดหลักทรัพย์ลาวนั้น นักลงทุนและผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ลาว เช่น การเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลบริษัท เป็นต้น นักลงทุนและผู้ออกหลักทรัพย์ ยังคงต้อง ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ด้วย ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดในบทต่อๆ ไปกลับหน้าหลัก